Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користити дрвну биомасу

Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користити дрвну биомасу, редни број ЈНВВ бр. 10/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење бр.1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак сходно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: услуга - Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користити дрвну биомасу, у складу са Пројектним задатком који је саставни део ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Зоран Ратковић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке:
• Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користити дрвну биомасу, ЈН ВВ бр. 10/18.
Назив и ознака из општег речника набавке:
• 71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Врста и опис услуга дати су у техничком опису услуга и пројектном задатку који је саставни део понуде.