slideshow04

Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2013/2014. годину

Позив за подношење понуде у поступку Јавне набавке услуга аутобуског превоза учаника основних школа на подручју општине Прибој за школску 2013/2014 годину

Конкурсну документацију можете преузети овде.

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник Републике Србије'' број 29/13), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-16/2013 од 10.07. 2013. године, достављамо Вам:

Позив за подношење понуде у поступку Јавне набавке услуга аутобуског превоза учаника основних школа на подручју општине Прибој за школску 2013/2014

годину Општина Прибој у својству наручиоца позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу писану понуду за јавну набавку услуга – Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2013/2014. годину, ЈН број 16/2013 у складу са Законом, конкурсном документацијом и јавним позивом. Предмет ЈН / Набавка услуга превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2013/2014 годину, редни број ЈН 16/2013.
Врста поступка: Отворени поступак; Врста предмета набавке: услуга;
Контакт лице: Референт за јавне набавке – Здравко Полић, Одељење за општу управу и заједничке посове општине Прибој, телефон број 033 2452 341 локал 150, E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Опис премета – назив и ознака из Општег речника набавке:
НАЗИВ ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2013/2014 годину 60130000- Услуге друмског путничког превоза за посебне намене
Понуде се припремају у складу са Спецификацијом добара која је саставни део конкурсне документације.
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда;
Начин преузимања конкурсне документације:
- Лично сваког радног дана од 08-14,00 часова на адресу наручиоца – Општина Прибој, улица "12. јануара" број 108, 31 330 Прибој – канцеларија број 35,
- На порталу јавних набавки;
- На интернет страници Наручиоца: www.priboj.rs
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована домаћа и страна правна лица, предузетници или физичка лица, која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и друге додатне услове предвиђене у конкурсној документацији, а који су детаљније објашњени у Упутству понуђачима како да сачине понуду.
Начин подношења понуде:
Понуде се могу доставити на следећи начин:
1. поштом, (препоручено, пост експресом или слично) на адресу Наручиоца – Општина Прибој, улица "12. јануара" бр. 108, 31 330 Прибој,
2. лично, сваког радног дана од 08-14,00 часова на адресу наручиоца - Општина Прибој, улица "12. јануара" бр. 108, 31 330 Прибој – канцеларија број 35.
3. преко овлашћеног преставника, сваког рдног дана од 08-14,00 часова на адресу наручиоца – Општина Прибој, улица ''12. јануара'' број 108, 31 330 Прибој – канцеларија број 35. Овлашћени представник понуђача је дужан да приликом предаје понуде преда и писано овлашћење издато од стране понуђача за достављање понуде.
Рок за подношење понуда је 19.08. 2013. године до 12 часова.
Понуде се подносе на адресу ОПШТИНА ПРИБОЈ, 31 330 ПРИБОЈ, "12. јануара" број 108, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком:
"ПОНУДА ЗА ЈНМВ 10/2013 НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.
Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.
Понуда се подноси на Српском језику. Цена у понуди се исказује у динарима.
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.
Понуда са варијантама није дозвољена.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду.
У случају да понуду подноси група понуђача, или са подизвођачима, свака од њих треба да испуњава услове из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 4. а додатне услове на начин на који је то одређено у конкурсној документацији, у складу са Законом.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели Уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Отварање понуда ће се обавити 19.08.2013. године у 12,10 часова у просторијама општинске управе Прибој, канцеларија број 35.
Отварању понуда без посебног позивања могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења (са именом, презименом, ЈМБГ, бр. лк.), потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда.
Рок за доношење Одлуке о додели Уговора је: у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда.