banner telefoni naslovna

Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете

Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете, редни број ЈН 404-9/15.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 404-9/15 од 05.08.2015. и Решења о образовању комисије бр. 06-209/15 од 05.08.2015. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу: Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ 01203870, интернет страница: www.priboj.rs.

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке - набавка услуге: Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете, ЈНМВ бр. 404-9/15 .

4. Циљ поступка : Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт:
технички део: Бојовић Вељко, тел/фах: 033-2452-005;
конкурсна документација: Удовичић Огњенка, е-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Израда Пројекта реконструкције Јавне расвете на градском подручју општине Прибој са израдом елабората о енергетској ефикасности јавне расвете, ЈНМВ бр. 404-9/15 .
­ Назив и ознака из општег речника набавке: - 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.