slideshow04

Радови на одржавању кошаркашког терена и школског игралишта

Радови на одржавању  кошаркашког терена и школског игралишта, редни број ЈН 16/2015.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 06-258/1 од 29.09.2015. године и Решења о образовању комисује за јавну набавку бр. 06-258/2 од 29.09.2015. године припремљена је конкурсна документација за јавну набавку радова на одржавању кошаркашког терена и школског игралишта, обликовану по партијама: • партија 1: Радови на реконструкцији отвореног кошаркашког терена у оквиру Школског центра Прибој; • партија 2: Пресвлачење асфалтом игралишта на Бањи и пешачке стазе поред Лима у Новом Прибоју, л = 700 м.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу: Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ 01203870, интернет страница: www.priboj.rs.

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. ЗЈН („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем за сваку партију посебно.

3. Предмет јавне набавке - набавка радова на одржавању кошаркашког терена и школског игралишта, обликована по партијама: ­ партија 1: Радови на реконструкцији отвореног кошаркашког терена у оквиру Школског центра Прибој; ­ партија 2: Пресвлачење асфалтом игралишта на Бањи и пешачке стазе поред Лима у Новом Прибоју, л = 700 м.

4. ЦИЉ ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. КОНТАКТ: Дирекција за изградњу Прибоја - Владимир Шушњевић и Драгослав Стикић, фах: 033-2452-005, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..


II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке:

Радови на одржавању кошаркашког терена и школског игралишта, ЈНМВ бр. 404-16/15, обликована по партијама: ­ партија 1: Радови на реконструкцији отвореног кошаркашког терена у оквиру Школског центра Прибој; ­ партија 2: Пресвлачење асфалтом игралишта на Бањи и пешачке стазе поред Лима у Новом Прибоју, л = 700 м.
- Назив и ознака из општег речника: 45236119 – радови на обнављању спортских терена; 45233253 – радови на површинском слоју пешачких стаза; 45236210 – радови на површинском слоју за дечија игралишта.


III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ.
1. Врста, количина и опис радова: Количина и опис радова су детаљније дати у делу конкурсне документације „Предмер радова“, за сваку партију посебно (партија 1. – стр. 18; партија 2. – стр. 36).

2. Квалитет: Квалитет предметних радова мора бити у складу са важећим прописима, стандардима и техничким нормативима који се односе на предметне радове. Извођење радова вршиће се у складу са уговором о извођењу радова и конкурсном документацијом ЈНМВ бр.404-16/15.

3. Место извођења радова: - партија 1: Кошаркашки терен у оквиру Школског центра Прибој; - партија 2: Пресвлачење асфалтом игралишта на Бањи и пешачке стаза поред Лима у Новом Прибоју, л = 700 m.

4. Рок извођења радова: - партија 1. 20 календарских дана од дана увођења у посао; - партија 2. 7 календарских дана од дана увођења у посао.

5. Начин спровођења контроле и гарантни за обе партије: Контрола извођења радова се спроводи преко надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених радова. Гарантни рок износи 24 најмање месеца, рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји радова од стране представника наручиоца и извођача.