banner telefoni naslovna

Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења губитака

Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења губитака, редни број ЈН 04/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности можете преузети овде.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 06-51 од 24.03.2016. и Решења о образовању комисије бр. 06-52 од 24.03.2016. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења губитака.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу: Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ 01203870, интернет страница: www.priboj.rs.
2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке - набавка услуге: Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења губитака, ЈНМВ бр. 404-4/16 .
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт:
технички део: Љубомир Милићевић и Ирфан Ибрагић,
конкурсна документација: Удовичић Огњенка, фах: 033-2452-005;
е-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета јавне набавке: Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења губитака, ЈНМВ бр. 404-4/16 .

- Назив и ознака из општег речника набавке
• 71800000-саветодавне услуге за водоснабдевање и отпадне воде;
• 71242000-израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.