banner telefoni naslovna

Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој

Реконструкција крова  и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, редни број ЈН 20/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Питање 1
Питање 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права овде.
Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова бр. 06-239 од 21.10.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 06-218 од 26.09.2016. год, припремљена је конкурсна документација - Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, ЈНВВ бр. 404-20/16.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу: Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ 01203870, интернет страница: www.priboj.rs.
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са важећим Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, у циљу закључења уговора са изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој у складу са Предмером радова и техничком документацијом који су саставни делови ове конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 45420000 - радови на уградњи столарије
- 45261910 - радови на поправци крова, допунски речник: IА13 - реконструкција
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт: Огњенка Удовичић (за конкурсну документацију) и Ирфан Ибрагић (технички део), фах: 033-2452-005, е-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
6. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.