banner telefoni naslovna

Јавна набавка административног материјала обликована у две партије: Партија 1. канцеларијски материјал, Партија 2. тонери за штампаче и фотокопир апарате

Јавна набавка административног материјала обликована у две партије: Партија 1. канцеларијски материјал, Партија 2. тонери за штампаче и фотокопир апарате, редни број ЈН 1/2017.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о доели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору: Партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору: Партија 2 можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу: Општинска управа општине Прибој
Адреса: „12. јануар" бр. 108
Интернет страница: www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
Матични број: 07158289
Шифра делатности: 75110

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачима.

3. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр 1/17 : добра –Набавка административног материјала обликована по партијама:
1.канцеларијски материјал;
2.тонери за штампаче и фотокопир апарате

4. Контакт: Служба за јавне набавке тел: 033 2451-341-локал 138, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.