banner telefoni naslovna

Радови на инвестиционом одржавању зграде Општинске управе Прибој - замена столарије и израда фасаде на згради

Радови на инвестиционом одржавању зграде Општинске управе Прибој - замена столарије и израда фасаде на згради, редни број ЈНМВ бр. 06-2/17.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

• Подаци о наручиоцу: Општинa Прибој
Адреса: „12. јануар'' бр. 108
Интернет страница: www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
Матични број: 07158289
Шифра делатности: 75110

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавкее мале вредности, складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
• Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 3/17 : Радови на инвестиционом одржавању – Замена столарије и израда фасаде на згради Општинске управе Прибој.
• Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
• Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.
• Контакт (лице или служба): Гордана Чавић, дипл.правник тел: 033/ 2452-341-локал 138, или е-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
• Предмет јавне набавке: Радови на инвестиционом одржавању –Замена столарије и израда фасаде на згради Општинске управе Прибој.
• Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на уградњи столарије-4542000; Фасадни радови-45450000
• Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.