banner telefoni naslovna

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој, редни број ЈНМВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне
набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима , ради закључења уговора са
изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 1/18 су добра:
- електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој ;

4.Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: НЕ

5. Контакт (лице за контакт): Марко Јањушевић ,лиц.енерг.менаџер тел: 064 2066826 и
службеник за јавне набавке Гордана Чавић, дипл.правник тел: 033 2452-341 , е-mail:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр.1/18 су добра- електрична енергија за потребе
Општинске управе Прибој
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000–електрична енергија.
Партије:
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.