banner-simboli i dan opstine

Извори финансирања

Домаћи извори финансирања

Према подацима који су објављени у оквиру публикације „Водич кроз потенцијалне домаће и стране изворе финансирања“, од укупно 100 донатора коју су тренутно активни у Републици Србији 41 представљају домаћи. То показује да интерни извори финансирања све више постају значајна подршка у реализацији иницијатива локалних самоуправа, НВО организација, МСП сектора и предузетника. Детаљне информације о домаћим изворима финансирања, висини донација, условима приступања итд. можете добити путем линка испод овог текста. Осмо издање Водича кроз потенцијалне изворе финансирања је настало као резултат заједничких напора Грађанске иницијативе, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије.

Овај Водич доприноси бољој информисаности свих партнера и пружа увид у средства за реализацију најразличитијих програмских и пројектних активности, а која су на располагању невладиним организацијама, општинама, малим и средњим предузећима, предузетницима и појединцима.” Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Кабинет потпредседника Владе за европске интеграције, http://www.inkluzija.gov.rs

“Овај Водич одговара на веома често питање које чујемо по цитавој Србији: коме да пошаљемо свој конкретан предлог пројекта. У том смислу Водич олакшава посао свима који већ знају шта им је потребно, коју промену желе да направе и шта треба да ураде да до ње дођу.” Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Кабинет потпредседника Владе за европске интеграције, http://www.inkluzija.gov.rs

„Донаторска средства, не само да су ограничена, него се морају тражити на различитим адресама и користити под условима које ретко ко познаје до детаља. Стога, иницијатива Тима потпредседника Владе за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва да се сачини преглед потенцијалних средстава за које невладине организације, локалне самоуправе, мала и средња предузећа и предузетници могу директно да аплицирају код разних донатора представља драгоцену помоћ бројним друштвеним партнерима да своје инцијативе и реализују.” Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, www.seio.gov.rs

За више информација погледајте Водич кроз потенцијалне домаће и стране изворе финансирања:

Водич за потенцијалне изворе финансирања

 

Инострани извори финансирања

Као део своје политике, Европска Унија је временом развила велики број различитих програма спољне помоћи (преко 30), који су били правни инструменти за реализацију помоћи. Имајући у виду да је сваки од тих програма захтевао своју специфичну процедуру и услове аплицирања, појавио се проблем сложености и непотребног увећавања процедуралних трошкова, како Европској комисији, која управља програмима, тако и земљама које су били корисници тих инструмената.

У оквиру ових програма пружања спољне помоћи, значајан део средстава и програма био је усмерен на предприступне активности земаља који су кандидати или потенцијални кандидати за чланство. До 2006. године, ове активности су се реализовале кроз програме подршке као што су: PHARE, SAPARD, ISPA,CARDS и предприступни инструмент за Турску. Од 2006. године сви наведени програми су обједињени у јединствени инструмент за предприступну помоћ тј. ИПА програм. ИПА, дакле представља резултат напора ЕУ да дотадашње различите фондове, са различитим процедурама и условима приступа замени једним инструментом који ће имати јединствену и једноставнију процедуру и приступ у управљању предприступним програмом, и који ће на тај начин знатно олакшати рад и Европској комисији и земљама партнерима.

ИПА (Instrument for Pre-Аccеssiоn Аssistаncе) представља јединствени и обједињени инструмент за предприступну помоћ. Успоставлљен је за временски период од 2007-2013. године.

Укупна вредност средстава која ће бити издвојена овим програмом је 11, 468 милијарди евра. Део средстава који је намењен Србији износи око 1,113 милијарди евра. ИПА програм има два суштинска приоритета, а то су.

  • помоћ земљама у испуњавању политичких, економских и критеријума који се односе на усвајање правних тековина ЕУ, као и изградња административних капацитета и јачање правосуђа;
  • помоћ земљама у процесу припрема за коришћење структурних и кохезионих фондова ЕУ након приступања Европској унији.


За више информација:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

http://www.europa.rs/

http://www.seio.gov.rs/code/navigate.asp?Id=123


Фондови Европске Уније представљају најзначајнији извор средстава за подршку реализацији пројеката националних и локалних органа власти, институција и НВО организација. Поред ЕУ фондова значајан програм донаторске помоћи спроводи и УСАИД (Агенција САД за међународни развој).

Циљ програма/пројекта

Активности УСАИД су усредсређене на изградњу просперитета и боље демократске праксе, аспеката од кључног значаја за евроатланске интеграције Републике Србије.

Стратешки циљ помоћи УСАИД у обасти економског развоја Републике Србије је конкуретнија тржишна економија, а стим у вези и већа конкурентност привреде Републике Србије омогућиће да земља искористи могућности које пружа чланство у Евроској унији и задовољи потребе својих грађана у смислу отварања нових радних места и пружања бољих јавних услуга.

Један од стратешких циљева подршке УСАИД-а демократији и демократској управи је боље функционисање управе на локалном и централном нивоу, што ће бити не само од користи за градјане, већ и за даљи напредак Србије у спровођењу реформи које су неопходне за прикључење Европској унији.

Активности су усмерене на следеће резултате:

  • Стварање бољег пословног окружења,
  • Развој приватног предузетништва у одређеним секторима,
  • Боље интегрисане активности локалних актера у циљу подстицања регионалног развоја
  • Боље макроекономско окружење,
  • Ефикасније, траспаретније и поузданије пружање услуга управе,
  • Боља међусобна провера и уравнотеженост грана власти,
  • Ефикасније ангажовање организација цивилног друштва у јавном животу кроз јачање независних медија и цивилног друштва.


За више информација:

http://serbia-montenegro.usaid.gov

Поред ова два извора, велики донатори Србије су и Немачка, Шведска, Норвешка, Јапан. За више информација о осталим страним изворима финансирања погледајте следећи линк:

Водич за потенцијалне изворе финансирања