banner telefoni naslovna

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Прибој, и то КП 1828/18 КО Прибој и КП 1013/2 КО Бања, прикупљањем понуда јавним огласом

На основу члана 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист општине Прибој", бр. 2/2017) и решења председника Општине Прибој 01 број: 06-136/2017 од 18.05.2917. године, Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта, објављује ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Прибој, и то КП 1828/18 КО Прибој и КП 1013/2 КО Бања, прикупљањем понуда јавним огласом


1. Број парцеле и катастрска општина:
1828/18 уписана у листу непокретности 1410 КО Прибој.
Површина парцеле: 226 м2.
Локација: Земљиште се налази у Прибоју, у улици Лимска у спортско рекреативној зони -комплекс отворених базена
Планирана намена парцеле: Према Плану детаљне регулације спортско рекреативне зоне Прибој („Сл. Лист општине Прибој“ број 6/06) и урбанистичком пројекту за комплекс отворених базена, на катастарској парцели је предвиђена изградња пословног објекта спратности приземље плус поткровље, максималних димензија у основи приземља 4.90 x 12.50 метара и максималних димензија у основи поткровља 6.30 х 12.50 метара, минималне светле висине приземља 3 метра.
Почетни износ цене за отуђење земљишта износи 1.658,840,00 динара (износ изражен без припадајућих пореза).
Гарантни износ утврђен је у висини од 20% од почетне цене и износи 331.768,00 динара.
Парцела се отуђује у виђеном стању и лице коме се земљиште отуђује сноси евентуалне трошкове на измештању, обезбеђењу и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и неевидентираних на Копији плана водова) и извршиће припремање парцеле која се отуђује (уклањање бесправно изграђених објеката, уклањање дрвећа и другог растиња, смећа и шута, насипање и равнање терена…).


2. Број парцеле и катастарска општина:
1013/2 уписана у листу непокретности бро 140 КО Бања.
Површина парцеле: 322 м2.
Локација: Земљиште се налази у Прибоју, у улици 29. Октобра.
Планирана намена парцеле: Према Плану генералне регулације градског подручја
Општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“ број 6/2013 и 2/2016) катастарска парцела се налази у зони ТЦ 6а – стамбено-пословне делатности. На парцели се може изградити стамбени односно стамбено-пословни објекат.
Почетни износ цене за отуђење земљишта износи 965.356,00 динара (износ изражен без припадајућих пореза).
Гарантни износ утврђен је у висини од 20% од почетне цене и износи 193.071,20 динара.
Парцела се отуђује у виђеном стању и лице коме се земљиште отуђује сноси евентуалне трошкове на измештању, обезбеђењу и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и неевидентираних на Копији плана водова) и извршиће припремање парцеле која се отуђује (уклањање бесправно изграђених објеката, уклањање дрвећа и другог растиња, смећа и шута, насипање и равнање терена…). Лице коме се грађевинско земљиште отуђује сноси тошкове промене начина коришћења и катастарске класе грађевинског земљишта.
Лице коме се отуђује кат. парцела број 1013/2 КО Бања дужно је да обезбеди право пролаза до кат. парцеле 1013/1 КО Бања односно дужно је да прихвати да се на кат. парцели 1013/2 КО Бања установи право службености пролаза у корист кат. парцеле 1013/1 КО Бања ширине 2,5 метара и дужине 13,8 метара.


УСЛОВИ ОГЛАСА

Лице коме се земљиште отуђује сноси трошкове пореза на пренос апсолутних права и овере уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је највећа понуђена цена у поступку прикупљања понуда. Цена за отуђење земљишта у понуди мора бити прецизно одређена и не може бити нижа од почетне цене у огласу. (Понуде које садрже „нудим 10,00 динара по м2 више од других понуђача" и сл. изразе сматраће се неисправним и биће одбачене). Цена се мора изразити бар за једну од понуђених локација, а уколико је понуђач заинтересован за више локација, цена се мора изразити посебно за сваку локацију.
Лице коме се земљиште отуђује дужно је да у року од 30 од дана доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта, закључи са Општином Прибој уговор о отуђењу грађевинског земљишта.
Износ цене за отуђење земљишта грађевинског земљишта из јавне својине плаћа се одједном у целости, у року од 25 дана од дана достављања решења о отуђењу.
Уколико лице коме се земљиште отуђује не плати цену у року од 25 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене, а пре закључења уговора о отуђењу или не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, покренуће се поступак поништаја решења о о отуђењу грађевинског земљишта.
Учесници у поступку прикупљања понуда јавним огласом који нису успели у поступку, имају право на повраћај депозита у року од 5 дана.
Учеснику коме се отуђи земљиште из јавне својине, гарантни износ се зарачунава у износ цене за отуђење земљишта.
Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од учињене понуде након окончања поступка, односно не закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта или не плати утврђену цену у року утврђеном овим огласом губи право на повраћај гарантног износа.
Понуда предузетника и правног лица садржи: назив односно пословно име, порески идентификациони број, матични број, седише, број телефона и потпис овлашћеног лица.
Понуда физичког лица садржи: име и презиме, јединствени матични број грађана, број личне карте, адресу становања и број телефона.
Уз понуду се доставља и: доказ о плаћеном гарантном износу у висини од 20% од почетне цене; уредно овлашћење за заступање (специјална и оверена пуномоћ); фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Понуда мора да садржи изјаву о прихватању свих услова из огласа и копију исправе о уплати депозита.
Непотпуне и неблаговремене понуде, односно понуде које не садрже све исправе и податке који су предвиђени овим огласом или су подаци дати супротно објављеним условима, неће бити узете у разматрање.
Отварању понуда дужан је да присуствује подносилац пријаве или лице које поседује уредно овлашћење за заступање (специјална и оверена пуномоћ).
Гарантни износ (депозит) се уплаћује на текући рачун Буџета општине Прибој број: 840-745151843-03, модел 97, позив на број 43-083, са назнаком „ЗА ОГЛАС" и број кат. парцеле за коју се уплаћује.
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Прибој, ул. 12. Јануара бр.108, 31330 Прибој, са назнаком: „Не отварати - Понуда на оглас за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине", и то најкасније 31.07.2017. године, до 12,00 часова. Понуде се могу доставити поштом препоручено) или преко писарнице сваког радног дана (понедељак - петак) у времену од 07.00. до 15.00 часова и последњег дана истицања рока за предају понуда у времену од 07.00 до 12.00 часова.
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда извршиће Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у присуству заинтересованих лица последњег дана рока за предају понуда у згради Општинске управе Прибој, у сали за венчања у 12,10 часова.
Ближа обавештења о детаљима могу се добити сваког радног дана од 9,00 – 14,00 часова