banner telefoni naslovna

Оглас: Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу прикључног подземног кабловског вода 10 kV за МХЕ „Бучје“

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014 и 145/2014) ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу прикључног подземног кабловског вода 10 kV за МХЕ „Бучје“

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу прикључног подземног кабловског вода 10 kV од МХЕ „Бучје“ на кат. парцели број 2155 КО Бучје до разводног постројења МБТС „Клупци“ на кат. парцели бр. 2383/2 КО Бучје обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануара бр. 108 (монтажна зграда) од 07.08.2017. до 13.08.2017. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, преко писарнице, најкасније до 14.08.2017. године до 10 часова.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА