banner-simboli i dan opstine

Служба за пореску управу

Контакт:
Адреса: 12. јануар бр.108.
Телефон: 033/2452-341, локал: 137, 155.

Основне функције Службе за пореску управу су:

 • Утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе пореским решењем;
 • Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединица локалне самоуправе;
 • Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Утврђивање изворних прихода пореским решењем
Службе за пореску управу је надлежна да врши утврђивање пореским решењем следећих изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то:

 1. пореза на имовину физичких лица;
 2. пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште;
 3. пореза на имовину правних лица;
 4. локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору;
 5. локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга за које је одлуком јединице локалне самоуправе прописано да се утврђује пореским решењем;
 6. накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 7. друге накнаде у складу са законом.

Одсеци Службе за пореску управу:

 1. Одсек за утврђивање локалних јавних прихода,
 2. Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање.

Обрасци који се користе у служби за пореску управу:

 1. Образац пореске пријаве за имовину физичких лица ППИ-2;
 2. Образац пореске пријаве за имовину правних лица ППИ-1;
 3. Образац пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе;
 4. Захтев за издавање уверења физичких лица;
 5. Захтев за издавање уверења правних лица;
 6. Захтев за прекњижавање – пренос средстава.
 7. Захтев за одлагање дугованог пореза на рате

 

Методологија обрачуна пореза на имовину

Порез на имовину се израчунава тако што се узима квадратура стана, зона у којој се налази непокретност, просечна цена према порезу на пренос апсолутних права, према пореској стопи коју утврђује извршни орган јединице локалне самоуправе умањен за стопу амортизације, на сваку годину по 1% и чије максимално умањење 40%.

Ко има два или више објеката 50% се умањује у објекту у коме живи, а у објекту у коме не живи плаћа 100%.

Порез се плаћа квартално, и то за први квартал до 15.02., други квартал до 15.05., трећи 15.08., и четврти до 15.11.

Порески обвезник који не изврши уплату пореза утврђеног у пореској пријави,односно решењем Пореске управе казниће се новчаном казном у износу од 50% утврђеног пореза, а не мање од 50.000 динара (члан 25. тачка 6).

Порески обвезник – физичко лице које Пореској управи не поднесе информативну пореску пријаву или у њој не наведе сву своју имовину,казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 3% тржишне вредности непријављене имовине.

На износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања,осим камате,обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије,увећаној за десет процентних поена,применом простог интересног рачуна од сто.

Од 11.05.2015.године ,референтна стопа Народне банке Србије је 6,5%.

Одлуке локалне пореске администрације

Израчунајте висину пореза на имовину

Напомена:Физичка лица, обвезници плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште ослобађају се плаћања пореза за 2015. годину. Сходно одредбама Закона о планирању и изградњи накнада по основу коришћења грађевинског земљишта могла се утврђивати до 31.12.2013. године.

Унос података о непокретности:
1) Површина некретнине у m2:
2) Старост непокретности (у годинама):
3) Одаберите врсту непокретности:
4) Одаберите стамбену зону:
5) Непокретност се користи за становање? Да Не
Износ пореза:
6) Износ пореског задужења на основу унетих података: