Vesti

Javni oglas o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Priboj putem prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu rešenja predsednika Opštine Priboj 03 broj: 06-9/2020 od 29.01.2020. godine, objavljuje se Javni oglas o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Priboj putem prikupljanja pismenih ponuda

1. PREDMET OTUĐENjA:
Nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Priboj, i to posebni delovi koje se nalaze na prvom spratu Objekta za sport i fizičku kulturu – tribine (broj zgrade 2) u Priboju, na katastarskoj parceli broj 1829 KO Priboj, koji se koriste kao restoran i prodajni prostor, upisanom u LN 1745 KO Priboj kao:
Poslovni prostor (broj posebnog dela 1), površine 152,11 m2, sa obimom udela 1/1 i
Poslovni prostor (broj posebnog dela 2), površine 200,14 m2, sa obimom udela 1/1.

2. NAČIN OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI:
Otuđenje nepokretnosti iz javne svojine sprovešće se prikupljanjem pismenih ponuda.

3. POČETNA CENA OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI:
Početni iznos cene za poslovni prostor (broj posebnog dela 1), površine 152,11 m2, sa obimom udela 1/1, po kojoj se otuđuje iz javne svojine, iznosi 121.620,51 evra.
Početni iznos cene za poslovni prostor (broj posebnog dela 2), površine 200,14 m2, sa obimom udela 1/1, po kojoj se otuđuje iz javne svojine, iznosi 160.023,20 evra.

4. USLOVI OGLASA:
Nepokretnosti se otuđuju, u postojećem - "viđenom" stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.
Za poslovni prostor (broj posebnog dela 1), površine 152,11 m2 postoji zaključen ugovor o zakupu do 01.11.2023. godine, a za poslovni prostor (broj posebnog dela 2), površine 200,14 m2 postoji zaključen ugovor o zakupu do 14.02.2020. godine.
Kupoprodajna cena nepokretnosti utvrđena u visini najpovoljnije ponude uplatiće se u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
Lice kome se nepokretnost otuđuje snosi troškove poreza na prenos apsolutnih prava i overe - potvrde ugovora o otuđenju nepokretnosti.

5. USLOVI PRIJAVLjIVANjA:
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja ispunjavaju ostale uslove oglasa i uplate depozit.
Učesnik u postupku, dužan je da uplati depozit za učešće u postupku u iznosu od 2.859.667,92 dinara za poslovni prostor (broj posebnog dela 1), površine 152,11 m2, sa obimom udela 1/1 i 3.762.631,90 dinara za poslovni prostor (broj posebnog dela 2), površine 200,14 m2, sa obimom udela 1/1 na tekući račun Budžeta Opštine Priboj broj: 840-745151843-03, model 97, poziv na broj 43-083, sa naznakom „ZA OGLAS".
Uredna i potpuna pisana ponuda, pored ostalog, mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:
• za fizička lica: ime i prezime, matični broj, adresu stana, fotokopiju lične karte i mora biti potpisana, a ako je lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
• za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis.
Učesnik uz ponudu mora da dostavi potvrdu o uplati depozita.
Učesnik uz ponudu mora da dostavi naziv svoje poslovne banke i broj žiro računa na koji se može izvršiti povraćaj depozita, u slučaju da ne bude izabran kao najpovoljniji.
Ponuđač je dužan u ponudi da navede za koji poslovni prostor dostavlja ponudu.
Ponuđač uz ponudu, dostavlja izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita i izjavu o prihvatanju uslova prodaje.
Ponuda se dostavlja na pisarnicu Opštinske uprave Priboj, Ul. 12. Januar broj 108, Priboj, i to do 02.03.2020. godine do 12,00 časova. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno označeno: „Ponuda za kupovinu poslovnog prostora - NE OTVARATI“. Prijave se mogu dostaviti poštom ili preko pisarnice svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova i poslednjeg dana isticanja roka za predaju prijava u vremenu od 07.00 do 12.00 časova.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima, ili je data opisno neće se razmatrati.
Nadležni organ neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužan da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća u ovom postupku.

6. IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
Postupak prikupljanja ponuda sprovodi Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača (u daljem tekstu: Komisija).
Javno otvaranje prispelih ponuda izvršiće se komisijski dana 02.03.2020. godine u 12,10 časova u „sali za venčanja“, zgrada Opštine Priboj, ul. 12. Januara broj 108.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena u postupku prikupljanja ponuda.
Cena za otuđenje nepokretnosti u ponudi mora biti precizno određena i ne može biti niža od početne cene u oglasu. (Ponude koje sadrže „nudim 10,00 dinara po m2 više od drugih ponuđača" i sl. izraze smatraće se neispravnim i biće odbačene). Cena se mora izraziti bar za jednu od ponuđenih nepokretnosti – poslovni prostor, a ukoliko je ponuđač zainteresovan za obe nepokretnosti, cena se mora izraziti posebno za svaki poslovni prostor.
U situaciji kada su dva ili više ponuđača ponudili istu cenu, otuđilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen žrebom u prisustvu članova komisije i predstavnika ponuđača. Komisija će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Izvlačenje putem žreba komisija će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u kutiju, odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor.
Lice kome se nepokretnost otuđuje dužno je da u roku od 30 od dana donošenja rešenja o otuđenju nepokretnosti, zaključi sa Opštinom Priboj ugovor o otuđenju nepokretnosti.
Iznos cene za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine plaća se odjednom u celosti, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju.
Ukoliko lice kome se nepokretnost otuđuje ne plati cenu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju nepokretnosti, odustane od otuđenja posle izvršenog plaćanja cene, a pre zaključenja ugovora o otuđenju ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju, pokrenuće se postupak poništaja rešenja o otuđenju nepokretnosti, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
Učesnici u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom koji nisu uspeli u postupku, imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 5 dana.
Učesniku kome se otuđi nepokretnost iz javne svojine, uplaćeni depozit se zaračunava u iznos cene za otuđenje nepokretnosti.
Uz prijavu se dostavlja i: dokaz o plaćenom depozitu; uredno ovlašćenje za zastupanje; fotokopija lične karte za fizička lica i rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar.
Nepotpune i neblagovremene prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve isprave i podatke koji su predviđeni ovim oglasom ili su podaci dati suprotno objavljenim uslovima, neće biti uzete u razmatranje.
Otvaranju ponuda može da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje poseduje uredno ovlašćenje za zastupanje (specijalna i overena punomoć).
Bliža obaveštenja o detaljima mogu se dobiti svakog radnog dana od 9,00 – 14,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Priboj ili na telefon broj 033/2452-341, lokal 119.