slideshow04

Vesti

Oglas: „Industrijski parkovi“ d.o.o. Priboj

Na osnovu odluke Odluke  Opštinskog veća opštine Priboj br: 27 od 26.10.2021 godine, o  otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta, radi izgradnje, raspisuje se JAVNI OGLAS O otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini Industrijskih parkova d.o.o. Priboj radi izgradnje, putem prikupljanja ponuda.

I PREDMET OGLASA
Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini Industrijskih parkova d.o.o. Priboj, prikupljanjem pisanih, zatvorenih ponuda, radi izgradnje objekata, i to :
OTUĐENjE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
1. Građevinski objekat “Skladište uglja“ (objekat sa teretom ugovorne obaveze do 25.04.2029.godine) na kat.parceli 557/9 površine 948 m2, sa pripadajućim katastarskim parcelama 557/9 i 557/10, ukupne površine 4.834 m2.
2. Katastarske parcele 557/6 i 557/7, kao jedna celina, ukupne površine 7081 m2 sa pratećim objektima (Skladište propan-butana).
3. Katastarska parcela 557/11 ukupne površine 7203 m2.

Katastarske parcele kao zemljište i objekti u građevinskom području Industrijskih parkova i Slobodne zone Priboj prevashodno je namenjeno za proizvodne pogone industrijske proizvodnje.
Zainteresovani kupci u okviru svoje konkursne dokumentacije obavezni su da detaljno navedu koje proizvodne objekte planiraju izgraditi na predmetnim parcelama, kao i vrednost investicije i broj radnika koje planiraju zaposliti u novoizgrađenim objektima.
Građenje objekta proizvodno industrijskih funkcija na građevinskim parcelama utvrđeno je pravilima gradnje uz uslov da indeks zauzetosti parcele bude 50%.
Period za privođenje zemljišta nameni je 3 godine od dana zaključenja ugovora.

Troškove komunalnog uređenja i opremanja parcela snosi budući kupac.
Kupac preuzima građevinsko zemljište u viđenom stanju bez obaveze prodavca da izvede bilo kakve radove na uređenju zemljišta kao i obaveze da izvrši omeđavanje ili čišćenje terena.

Ponuđene parcele nemaju direktan izlaz iz kruga Industrijskih parkova, pa će budući vlasnik biti u obavezi da sa Industrijskim parkovima zaključi Ugovor o pravu službenosti, kojim bi se regulisalo korišćenje zajedničkih saobraćajnica.
I - PREDMET OGLASA I POČETNA CENA
1.Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta, radi izgradnje,
• Polazeći od procene Poreske uprave Odsek za kontrolu Prijepolje br: 084-464-08-00024/2020-0000 od 05.03.2020 godine i na osnovu Obaveštenja Poreske uprave Odsek za kontrolu Prijepolje br. 084-464-08-00030/2021-0000 od 15.09.2021. godine, procenjena tržišna vrednost građevinskog zemljišta za katastarske parcele 557/9 i 557/10, 557/6 i 557/7,kao i katastarsku parcelu 557/11, iznosi 1.600,00 dinara po m2.
• Početna cena za građevinski objekat „Skladište uglja“ (objekat sa teretom ugovorne obaveze do 25.04.2029.godine) na kat.parc. 557/9 površine 948 m2, sa pripadajućim kat. parcelama 557/9 i 557/10, ukupne površine 4.834 m2 iznosi: 32.018.605,00 dinara;
• Početna cena za katastarske parcele 557/6 i 557/7 ukupne površine 7081m2 sa pratećim objektima (Skladište propana-butana), iznosi 17.351.485,00 dinara;
• Početna cena za katastarsku parcelu 557/11 ukupne površine 7203 m2 iznosi 11.524.800,00 dinara.
Zainteresovani kupci mogu konkurisati za kupovinu samo jedne celine a mogu konkurisati i za sve tri celine uz dostavljanje podataka o proizvodnim pogonima koji će biti izgrađeni na svakoj celini ponaosob.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je NAJVIŠA PONUĐENA CENA.

II - TRAJANjE OGLASA
Oglas je objavljen na sajtu opštine Priboj i u dnevnom listu Novosti i traje 30 dana od dana objavljivanja.
Javno otvaranje prispelih ponuda izvršiće se u prostorijama Industrijskih parkova dana 29.11.2021. godine u 12 časova i 15 minuta.

Smatra se da je javno oglašavanje uspelo ako pristigne samo jedna ispravna ponuda i ponuđač prihvati početnu cenu za predmetnu parcelu, s tim ako ne prihvati kupoprodajnu cenu gubi pravo na vraćanje depozita.
Pravo učešća na javnom oglasu po pozivu za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta, imaju pravna i fizička lica, koja do početka otvaranja uplate depozit u visini 10% od početne cene svake parcele za koju konkurišu i ispunjavaju uslove propisane ovim oglasom.
Blagovremenom se smatra ponuda pristigla u Industrijske parkove d.o.o. Priboj do dana 29.11.2021. godine do 12 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Ponuda se dostavlja na adresu Industrijski parkovi d.o.o. Slobodna zona Rača bb, 31330 Priboj sa naznakom Ponuda po Javnom oglasu- ne otvarati.

IV USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Pravo učešća na oglasu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju ostale uslove Oglasa, koja preuzmu dokumentaciju i koja uplate depozit.
Učesnik u postupku nakon upoznavanja sa uslovima oglasa dužan je da pre otvaranja ponuda da uplati depozit u iznosu od 10% od početne cene parcele, na tekući račun Industrijskih parkova d.o.o. broj : 200-3020460101945-48 otvoren kod Banke Poštanska Štedionica AD Beograd.

Ponuda pravnog lica mora da sadrži naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz ponudu pravnog lica se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Ponuda fizičkog lica mora da sadrži ime i prezime, adresu, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je to lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Učesnik uz ponudu mora da dostavi potvrdu o uplati Depozita i izjavu da prihvata sve uslove iz javnog oglasa.

U okviru ponude za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta ponuđač mora definisati:
• Površinu planiranog objekta za izgradnju,
• Vrstu delatnosti koju planira da obavlja u novoizgrađenom objektu,
• Broj novih radnih mesta koja će biti otvorena nakon privođenja prostora nameni odnosno u procesu proizvodnje,
• Krajnji rok za izgradnju objekta na parceli i krajnji rok otpočinjanja planirane proizvodne delatnosti,
• Procenjenu vrednost ulaganja,
• Ponuđenu cenu za predmetnu celinu za koju konkuriše.

Učesnik uz ponudu mora dostaviti naziv svoje poslovne banke i broj žiro računa na koji se može izvršiti povraćaj Depozita, u slučaju da ne bude izabran kao najpovoljniji.
U koliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.
Nepotpune i neblagovremene ponude, neće biti uzete u razmatranje.
Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave kako je predviđeno javnim oglasom ili su podaci dati suprotno objavljenim uslovima.

V SPROVOĐENjE POSTUPKA
Postupak prikupljanja ponuda sprovodi Komisija za prikupljanje ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini Industrijskih parkova d.o.o. Priboj( u daljem tekstu Komisija).
Otvaranje prispelih ponuda izvršiće se komisijski.
U slučaju da dva ili više učesnika ponude istu cenu, Komisija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, na predlog Komisije o otuđenju predmetnog građevinskog zemljišta najpovoljnijem ponuđaču, odlučuje Opštinsko veće opštine Priboj.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 30 dana od donošenja odluke Opštinskog veća opštine Priboj zaključi ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u svojini Industrijskih parkova d.o.o. Priboj, a koji u ime Industrijskih parkova d.o.o. zaključuje direktor Industrijskih parkova.
Sastavni deo konkursne dokumentacije je model ugovora koji je kupac obavezan da prihvati i potpiše.
U roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora kupac je dužan da isplati kupoprodajnu cenu.
Ukoliko Kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cenu u roku od 15 dana od zaključenja ugovora, Prodavac ima pravo da raskine ugovor o otuđenju na štetu Kupca.

Najpovoljnijem ponuđaču zadržava se Depozit do potpisivanja Ugovora.
Ostalim učesnicima u Javnom oglasu Depozit se vraća u roku od 20 dana od dana donošenja odluke Opštinskog veća opštine Priboj.

Depozit se zadržava:
1. U koliko zainteresovano lice uplati depozit a ne podnese ponudu;
2. Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Opštinskog veća opštine Priboj ne zaključi Ugovor.
3. Ukoliko najpovoljniji ponuđač potpiše ugovor a ne uplati celokupnu kupoprodajnu cenu u roku u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora.

Kupac snosi sve troškove overe ugovora, kao i troškove prouzrokovane taksama i naknadama pred nadležnim državnim organima.

Komisija zadržava pravo da poništi postupak po ovom Javnom oglasu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih ponuda ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Komisija neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužna da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća u ovom postupku.
Dodatna obaveštenja i informacije o ovom javnom oglasu mogu se dobiti putem mejla: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na telefon Industrijskih parkova broj 033 2449249.
Kontakt osoba: predsednik komisije Ivan Komarica.

INDUSTRIJSKI PARKOVI D.O.O PRIBOJ
DIREKTOR
Milomir Lučić