Vesti

Javna prezentacija Urbanističkog projekta

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 i 52/2021)

OGLAŠAVA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
za izgradnju sportskog terena za mali fudbal na katastarskoj parceli br. 1120 KO Batkovići

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju sportskog terena za mali fudbal na katastarskoj parceli br. 1120 KO Batkovići obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) od 01.07.2022. do 07.07.2022. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Opštinskoj upravi Priboj, odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 07.07.2022. godine do 15 časova

Urbanistički projekt u elektronskoj formi možete preuzeti ovde.