banner-mosi2018

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini raspisuje se za projekte proizvodnje medijskih sadržaja.

1. PREDMET POZIVA, NAMENA SREDSTAVA I CILj KONKURSA
Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini raspisuje se za projekte proizvodnje medijskih sadržaja.
Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Priboj, putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih medija, koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta opštine Priboj za 2018. godinu.
Opština Priboj će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2018. godini.
Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju stanovnika opštine Priboj o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno o radu organa Opštine Priboj kao lokalne samouprave, o zbivanjima u obrazovanju, o zdravlju ljudi, kulturi, umetničkom stvaralaštvu, sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine, fizičkoj kulturi, o razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države.
Cilj konkursa je istinito, pravovremeno, nepristrasno i potpuno informisanje svih građana na teritoriji opštine Priboj o svemu što se odnosi na vršenje vlasti na lokalnom nivou, o delatnostima od javnog interesa, o radu ustanova i drugih subjekata koji se finansiraju iz budžeta opštine Priboj, o zbivanjima i događajima u javnom sektoru, zatim podsticanje raznovrsnosti medijskih sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, slobodnog razvoja nezavisnih i profesionalnih medija, odnosno o svemu o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

2. IZNOS SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Priboj iznosi 7.000.000,00 dinara. Najveći iznos koji može biti odobren za sufinansiranje nekog projekta iznosi 4.000.000,00 dinara, a najmanji 100.000,00 dinara.

3. PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na konkursu imaju:
a) izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre.
b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koje priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija može konkurisati sa jednim projektom za svaki medij.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska ili vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.
Pravno lice ili preduzetnik koji je prethodne godine bio korisnik budžetskih sredstava za informisanje može biti učesnik ovog konkursa samo pod uslovom da je dostavio odgovarajući izveštaj o ostvarenim mesečnim obavezama, određen ugovorom zaključenim sa Opštinom Priboj po tom osnovu.
Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do najvećeg iznosa koji se odobrava po projektu a koji je utvrđen konkursom.

4. KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Kriterijumi za ocenu projekata su:
1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja a posebno:
a) Značaj projekta sa stanovišta:
– ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
– ostvarivanje namene konkursa;
– usklađivanje projekata sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
– identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa,
– zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačog pristupa.
b) Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
– usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
– stepen uticaja projekata na kvalitet informisanja ciljnih grupa;
– merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
– razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta;
– stepen razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
v) Kapaciteti sa stanovišta:
– stepen organizovanih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
- neophodni resursi za realizaciju projekta;
– stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
g) Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
– preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
– ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti;
2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima a posebno:
– da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
– dokaz o tome da su nakon izricanja kazne ili mere preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

5. TRAJANjE JAVNOG POZIVA
Javni poziv za dostavljanje predloga projekata otvoren je 15 dana (slovima: petnaest dana) od 17. 05. 2018. godine do 31. 05. 2018. godine.

6. PRIJAVA I DOKUMENTACIJA KOJU PRILAŽE PODNOSILAC PROJEKTA
Prijava se podnosi na obrascima koje je propisalo Ministarstvo kulture i informisanja i koji se mogu preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Priboj, www.priboj.rs. Podnosilac projekta dužan je da, uz popunjen formular prijave, podnese i sledeću dokumentaciju:
1. Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre,
2. Rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre,
3. Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije,
4. Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa)
5. Projekat, sa detaljnim opisom,
6. Detaljno razrađen budžet projekta (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima),
7. Opciono - vizuelna projektna dokumentacija: fotografije, štampani materijal, materijal na CD-u i sl.
Prijava sa dokumentacijom se podnosi u 1 primerku na pisarnici Opštine Priboj, 12. januara br. 108, 31330 Priboj, sa naznakom: Za konkurs za javno informisanje ili poštom, preporučenom pošiljkom, sa svom potrebnom dokumentacijom.
Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

7. POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA ČLANOVE KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci, zainteresovani za rad u komisiji da dostave predloge za članove komisije.
Rok za dostavljanje predloga za članove komisije isti je kao i rok za podnošenje prijave na konkurs. Članove stručne konkursne komisije imenuje predsednik opštine.
Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik.

8. NAPOMENE
Rešenje o raspodeli sredstava doneće predsednik opštine Priboj u roku od 30 dana od dana završetka konkursa, a na osnovu obrazloženog predloga komisije i biće objavljeno na zvaničnom veb-sajtu opštine Priboj , www.priboj.rs.
Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
Na osnovu rešenja biće zaključen ugovor sa licem koje je dobilo sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

9. OBJAVLjIVANjE JAVNOG POZIVA
Javni poziv biće objavljen na veb-sajtu Opštine Priboj - www.priboj.rs. i u dnevnom listu „Danas“.
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti telefonom na broj 033 2452 341, Kontakt osoba: Stefan Srbljanović, član Opštinskog veća zadužen za oblast informisanja.

Tekst Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini možete preuzeti ovde.
Obrazac 1.1 preuzmite ovde.
Obrazac 1.2 preuzmite ovde.