Други Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења покретних ствари - путничких возила из јавне својине Општине Прибој

На основу Одлуке Општинског већа о отуђењу покретних ствари из јавне својине и решења председника Општине Прибој 03 број: 06-105 од 17.09.2019. године Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари – путничких возила из јавне својине Општине Прибој расписује други Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења покретних ствари - путничких возила из јавне својине Општине Прибој.

Општина Прибој, као носилац права јавне својине на покретним стварима- путничким возилима, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа покретних ствари- путничких возила. Покретне ствари-путничка возила се отуђују из јавне својине у поступку прикупљања писмених понуда.

Предмет отуђења су следеће покретне ствари- путничка возила:
1. PEUGEOT, модел 407, 2.0 ST CONFORT, регистарски број PB007-CK, година производње 2005. запремина мотора 1997, броја 9М црна, беој шасије VF36DRHRG21206892, број мотора PSARHR10DZTJ4009035, регистрован до 07.06.2019. године, почетна цена 220.119,00 динара,
2. ЗАСТАВА, модел КОРАЛ ИН1.1, регистарски број PB002-LA, година производње 2008. запремина мотора 1118, боја 74 црвена, број шасије VX1145A0001112937, број мотора 128A0641623843, регистрован до 23.05.2020. године, почетна цена 49.390,00 динара,
3. ЗАСТАВА, модел 101 СКАЛА 65, регистарски број PB009-JŠ, година производње 2007. запремина мотора 1116, боја 75 црвена, беој шасије VX1128A0001111672, број мотора 128A0641615276, регистрован до 23.04.2020. године, почетна цена 41.231,00 динара и
4. ЗАСТАВА ЈУГО ТЕМПО 1.1, истекла регистрација, возило одјављено, таблице враћене, није у возном стању, година производње 2000. запремина мотора 1116, боја 74 црвена, број шасије VX1145A0001066858, почетна цена 5.126,00 динара.

Покретне ствари се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила.

За разгледање путничких возила обратити се Зорану Деспотовићу у периоду од 07,00 до 15,00 часова.

Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача, уплати целокупан износ понуђене цене, и приступи закључењу уговора о купопродаји.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са истим износом цене, а који је уједно и највиша понуђена цена, Комисија ће прогласити као повољнијег понуђача који је раније доставио понуду, по датуму и времену пријемног штамбиља са пријемне писарнице Општинске управе општине Прибој.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда доноси Председник општине, на предлог Комисије. Одлука се доставља свим учесницима поступка.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор о купопродаји у остављеном року, или не уплати утврђени износ, сматраће се да је одустао од куповине, Одлука о избору најповољнијег понуђача ће се ставити ван снаге и донети одлука о избору следећег најповољнијег понуђача, којем ће се понудити закључење уговора о купопродаји.

Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица, физичка лица и предузетници.

Затворена коверта са понудом треба да садржи: Понуду за учешће у поступку прикупљања писмених понуда и то:
- за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број, порески идентификациони број, број телефона, контакт особа, и понуђену цену за предметно возило у динарима; потпис овлашћеног лица оверен печатом. Дата понуда мора бити безусловна, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи.
- за физичка лица и предузетникa: име и презиме, име оца, адресу пребивалишта, јединствени матични број грађана, број личне карте и место издавања, број телефона и понуђену цену за предметно возило у динарима. Иста мора бити потписана. Дата понуда мора бити безусловна, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, специјално пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране надлежног органа.

Уз понуду се доставља: уредно овлашћење, односно пуномоћје за заступање, фотокопија личне карте или пасоша за физичка лица и предузетнике као и копију уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код пословне банке код које има рачун, а за правна лица копију решења о упису у Регистар привредних субјеката (који може бити издат и пре објављивања јавног позива - огласа, ако од дана његовог издавања до дана објављивања јавног позива није протекло више од шест месеци), копију уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код пословне банке код које има рачун и копију решења о додељеном пореском индетификационом броју – ПИБ;

Писмене понуде са комплетном документацијом предвиђеном огласом се достављају у затвореној коверти на адресу: Општина Прибој, 12. Јануар број 108, и то непосредно на писарници Општинске управе Прибој, радним данима од 7.00 до 15.00 часова или препорученом поштом. Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу понуђача.

Крајњи рок за подношења понуда је 04.10.2019. године до 12,00 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе до наведеног рока.

Комисија неће узети у разматрање:
1. понуду која је неблаговремена, односно која је пристигла након истека крајњег рока за подношење понуда;
2. понуду која је непотпуна, односно уз коју није приложена сва тражена документација;
3. понуду у којој је наведен износ мањи од утврђене почетне цене.

Подносиоци неблаговремене и непотпуне понуде не могу да учествују у поступку отварања писмених понуда.

Јавно отварање писмених понуда ће обавити Комисија, и исто ће се одржати у сали за венчање Општине Прибој, 04.10.2019. године, са почетком у 12,15 часова. Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени представници.