Одлука о избору програма за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Прибој за 2021. годину

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Прибој („Службени лист општине Прибој“, бр. 1/21), Јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2021. годину са територије општине Прибој, 03 број: 111-13, донетог 12.07.2021. године и Решења о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2021. годину са територије општине Прибој по Јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2021. годину са територије општине Прибој, 03 број 111-13-2 од 12.07.2021. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за  финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2021. годину са територије општине Прибој, објављује: Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2021. годину са територије општине Прибој

Општина Прибој ће финансирати следеће Пројекте:

1. Друштво за церебралну и дечју парализу Прибој - 1.500.000,00
2. Удружење за помоћ МНРО Прибој - 1.140.000,00
3. Удружење РВИ и ППБ Прибој - 400.000,00
4. Центар за хуманитарни рад „Хајрат“- канцеларија у Прибоју - 300.000,00
5. Хуманитарна организација „Стара Рашка“- испостава у Прибоју - 300.000,00
6. Удружење грађана „Јастреб“ Прибој - 200.000,00
7. Удружење грађана „ГРИН 3“ Прибој - 200.000,00
8. Организација удружења пензионера Прибој - 100.000,00
9. Удружење грађана „Стари Прибој“ - 100.000,00
10. Еколошко удружење „Ожаљ“ - 100.000,00
11. Организација удружења пензионера Прибој - 100.000,00
12. Друштво гуслара Прибој - 100.000,00
13. „КУД Прибој ФАП“ - 100.000,00
14. Удружење грађана „Рејан“ Прибој - 100.000,00
15. Бошњачка омладина Прибој - 100.000,00
16. Удружење Богдан Матеј Арт - 100.000,00
17. Удружење грађана „Женски глас Прибоја“ - 60.000,00

Предложени подносиоци програма су добровољне и невладине непрофитне организације у области: борачко – инвалидске заштите, социјалне инклузије и услуга социјалне заштите, родне равноправности, јачања владавине права, развоја цивилног друштва, заштите избеглица, подстицања наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривредног и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања регионалне и међудржавне сарадње, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе, и благовремено су доставиле пријаве са потребном докуменатацијом, на основу које је утврђено да испуњавају објављене критеријуме за доделу финансијских средстава.

Одлуком о буџету Општине Прибој за 2021. годину („Службени лист општине Прибој“ број 16/20, „Службени лист општине Прибој” број 1/21 и „Службени лист општине Прибој“ број 2/21), обезбеђена су средства за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација Раздео 5: Општинска управа, Програм: 0602- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална класификација: 840- Остале услуге заједници, Економска класификација: 481000- Дотације невладиним организацијама, Позиција у буџету за 2021:133/0, у расположивом износу од 5.000.000,00 динара.

Председник општине закључиће са подносиоцима програма наведеним у тачки I ове одлуке уговоре о утврђивању међусобних права и обавеза.

Решење о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години можете преузети овде.
Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2021. годину са територије општине Прибој можете преузети 
овде.
Цео текст конкурса можете преузети овде.