slideshow04

Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Прибој, путем прикупљања понуда

На основу члана 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Прибој", број 2/2017 и 6/2021) и решења Председника општине Прибој 04/2 број: 46-7/2021 од 04.11.2021. године, Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта, објављује Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Прибој, путем прикупљања понуда.

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА:
Предмет отуђења je непокретност у јавној својини Општине Прибој, и то катастарска парцела 950/6, уписанa у листу непокретности број 581 КО Бања као земљиште у грађевинском подручју, по култури као воћњак 1. класе, површине 5269 м2, са обимом удела 1/1.
Према Плану генералне регулације градског подручја општине Прибој („Сл. лист Општине Прибој“ број 6/2013, 2/2016, 7/2018 и 6/2021) предметна катастарска парцела налази се у урбанистичкој целини ТЦ 6а – стамбено-пословне делатности. Пре прибављања локацијских услова и грађевинске дозволе неопходно је израдити урбанистички пројекат.

НАЧИН ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ:
Отуђење грађевинског земљишта из јавне својине спровешће се прикупљањем писмених понуда.

ПОЧЕТНА ЦЕНА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ:
Почетни износ цене за катастарску парцелу 950/6 КО Бања по којој се отуђује из јавне својине, износи 4.800,00 динара по м2, што за укупну површину од 5269 м2 износи 25.291.200,00 динара.

УСЛОВИ ОГЛАСА:
Катастарска парцела се отуђује у виђеном стању. Лице коме се земљиште отуђује сноси евентуалне трошкове на измештању, обезбеђењу и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и неевидентираних на Копији плана водова) и извршиће припремање парцеле која се отуђује (уклањање дрвећа и другог растиња, смећа и шута, насипање и равнање терена…) као и рашчишћавање прилазног пута у дужини око 70 метара од дрвећа и другог растиња, насутог грађевинског отпада и земље, о свом трошку. Лице коме се грађевинско земљиште отуђује сноси тошкове промене намене пољопривреднеог земљишта и трошкове израде и потврђивања урбанистичког пројекта.
Лице коме се земљиште отуђује сноси трошкове пореза на пренос апсолутних права и овере уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Основни критеријум и избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена у поступку прикупљања понуда. Цена за отуђење земљишта у понуди мора бити прецизно одређена и не може бити нижа од почетне цене у огласу. (Понуде које садрже „нудим 10,00 динара по м2 више од других понуђача" и сл. изразе сматраће се неисправним и биће одбачене).
Лице коме се земљиште отуђује дужно је да у року од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта, закључи са Општином Прибој уговор о отуђењу грађевинског земљишта.
Износ цене за отуђење земљишта грађевинског земљишта из јавне својине плаћа се одједном у целости, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу.
Уколико лице коме се земљиште отуђује не плати цену у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, губи право на повраћај депозита.
Уколико лице коме се земљиште отуђује не плати цену у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене, а пре закључења уговора о отуђењу или не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, покренуће се поступак поништаја решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Учесници у поступку прикупљања понуда јавним огласом који нису успели у поступку, имају право на повраћај депозита у року од 5 дана.
Учеснику коме се отуђи земљиште из јавне својине, гарантни износ се зарачунава у износ цене за отуђење земљишта.
Пријаве за прикупљање понуда јавним огласом за наведену непокретност примаће се најкасније до 20.12.2021. године до 12,00 часова, у просторијама Општинске управе Прибој, улица 12. јануара број 108, Прибој.
Пријава предузетника и правног лица садржи: назив односно пословно име, порески идентификациони број, матични број, седише, број телефона, потпис овлашћеног лица.
Пријава физичког лица садржи: име и презиме, јединствени матични број, грађана, број личне карте, адресу становања и број телефона.
Уз пријаву се доставља и: доказ о плаћеном гарантном износу, у висини од 20% од почетне цене; уредно овлашћење за заступање; фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, односно пријаве које не садрже све исправе и податке који су предвиђени овим огласом или су подаци дати супротно објављеним условима, неће бити узете у разматрање.
Отварању понуда дужан је да присуствује подносилац пријаве или лице које поседује уредно овлашћење за заступање (специјална и оверена пуномоћ).
Гарантни износ се уплаћује на текући рачун Буџета општине Прибој број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 43-083, са назнаком „ЗА ОГЛАС".
Пријаве на оглас са понудом цене подносе се у року од 30 дана од дана објављивања огласа у листу „Курир". Пријава мора да садржи изјаву о прихватању осталих услова из огласа и копију исправе о уплати депозита. Пријаве се достављају у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Прибој, ул. 12. јануара 108, 31330 Прибој, са назнаком: „Не отварати - Пријава на оглас за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине". Пријаве се могу доставити поштом или преко писарнице сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова и последњег дана истицања рока за предају пријава у времену од 07.00 до 12.00 часова, без обзира на начин достављања.
Отварање понуда извршиће Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у присуству заинтересованих лица дана 20.12.2021. године у згради Општинске управе Прибој, у сали за венчања у 12,15 часова.
Ближа обавештења о детаљима могу се добити сваког радног дана 9,00 – 14,00 часова лично у просторијама Општинске управе Прибој или на телефон број 033/2452-341, локал 119.