banner-mosi2018

План генералне регулације градског подручја

Основни циљ израде Плана генералне регулације је преиспитивање захтева Општине и израда таквих решења која ће одговарати специфичним карактеристикама Прибоја и реалним могућностима његове етапне урбане обнове, а потом и просторног раста и развоја у складу са важећим Законом и планом вишег реда. Поред наведеног циља,
кроз планска решења је потребно реализовати и следеће опште циљеве:


• формирати рационалан и добро организован простор градског грађевинског земљишта, односно грађевинског подручја уз обезбеђење квалитетних услова за становање, рад, образовање, дечију и социјалну заштиту, рекреацију, спорт,
• планирати нову мрежу саобраћаја и техничке инфраструктуре и ускладити је са постојећом,
• успоставити хармоничан однос развоја насеља према природном и створеном окружењу, уз максимално очување и унапређење природне и животне средине,
• дефинисати услове за трајну и потпуну заштиту историјских и амбијенталних вредности,
• извршити обнову и допуну постојећих и формирање нових урбаних зона, уз заштиту и обнову, како градитељског наслеђа и традиције, тако и новостворених урбаних вредности,
• формирати читљиву урбану структуру насеља дефинисањем јасних услова регулације, изградње, реконструкције и обнове за поједине карактеристичне зоне и типичне целине,
• утврдити смернице за даљу реализацију планских решења.

План генералне регулације градског подручја општине Прибој (као и додатну документацију) погледајте на следећим линковима:

Нацрт плана генералне регулације - Књига 1 Књига 2

Графика ~ 40MB

Концепт плана генералне регулације

Добијени услови и подаци

Елаборат заштите културног наслеђа

Стратешка процена утицаја ПГР на животну средину

Извештај комисије за концепт

септембар, 2012. године