banner-mosi2018

Одржана 12. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 12. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на чијем дневном реду су били предлог Одлуке о преносу права својине општине Прибој, усвајање Правилника о организацији и систематизацији радних места Општинског правобранилаштва општине Прибој и разматрање Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Прибој за 2016. годину.

Поводом прве тачке дневног реда, Утврђивања предлога Одлуке о преносу права својине општине Прибој, председавајући Већем председник општине Прибој, Лазар Рвовић, појаснио је да се ради о преносу права својине општине Прибој на Републику Србију без накнаде, на непокретностима и то катастарска парцела бр.2646/2 по култури земљиште под зградом - објектом, површине 6 м2, као и објекат "релејна станица" површине 6 м2, све уписано у листу непокретности бр.1171 КО Бања и катастарска парцела бр. 4025/2 по култури земљиште под зградом - објектом површине 31 м2, некатегорисан пут, све уписано у листу непокретности бр.309 КО Касидоли. Одлуком се овлашћује председник општине Прибој да у име Општине Прибој потпише уговор о преносу права јавне својине на наведеним непокретностима. Скупштина општине Прибој претходно је 2014. године донела Одлуку о преносу права коришћења на непокретностима, а како је пре закључивања уговора о преносу права коришћења дошло до промене облика својине на појединим непокретностима, иста престаје да важи ступањем на снагу ове Одлуке.

Усвојен је и Предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места Општинског правобранилаштва општине Прибој, а размотрен је и Извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2016. годину, из кога се закључује да је највише спорова у протеклој години било ради накнаде штете због уједа паса луталица.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

01 sednica OV