slideshow04

Јавни позив за бесплатну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N

Расписује се Јавни позив за бесплатну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства са територије општине Прибој, који имају у 2018.години пријављене површине под воћем у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства.

Општи услови који је потребно да физичко лице – носилац пољопривредног газдинства (подносилац захтева) испуњава су следећи:

1) Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са посебним прописомкојим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава, као носилац регистрованог пољопривредног газдинства и да се налази у активном статусу.
Доказ: Потврда о активном и комерцијалном статусу газдинства (Управа за трезор);
2) Да у 2018.години има пријављене површине под воћем
Доказ: Извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне производње за 2018.годину (Управа за трезор).

За подношење захтева неопходно је попунити захтев и уз њега доставити на увид оригинална документа као доказ о испуњавању услова, али и по једну копију.

Јавни позив траје од 22. октобра до 02. новембра 2018. године.
Захтеви ће се примати сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији бр 37 Општинске управе, а ближе информације могу се добити на телефон 0332452341, локал 123.

Испорука ће се вршити у току новембра месеца, а о месту и времену расподеле, подносиоци ће бити накнадно обавештени.

Текст јавног позива можете погледати овде.
Захтев можете преузети овде.