Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Јавно предузеће „Топлана“ Прибој, ул.12. Јануара број 5, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Изградње котларнице на дрвну биомасу и лако лож уље коју чине три котла, од којих је један котао на биомасу, а два су котлови на лако лож уље капацитета по 8MW (укупни капацитет 24MW), на кат.пар.број 1822/2 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108 канцеларија број 44 почев од 30.08.2019. год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 09.09.2019. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.