slideshow04

Обједињена процедура

Обједињена процедура је поступак, или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.

Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључења на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката.

Систем обједињене процедуре је успостављен између Општине Прибој, ЈКП Услуга Прибој, "Телеком Србија" АД, Електросрбија д.о.о. – огранак Прибој и Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Прибој и других организација којима су поверена јавна овлашћења. Тиме је привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Прибој поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

Ценовник издавања локацијских услова можете преузети овде.
Преглед најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури можете преузети овде.