Obaveštenje o podnošenju zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operatera Jonni plastics technology d.o.o. Priboj

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo.komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“ broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018- dr.zakon) daje obaveštenje o prijemu zahteva za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera JONNI PLASTICS TECHNOLOGY DOO PRIBOJ na kat parceli broj 1156/1 KO Priboj, ulica Pribojske Čete bb, registrovanog u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21403261 sa šifrom pretežne delatnosti 3832-ponovna upotreba razvrstanih materijala.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 05.06.2019. godine. Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u sadržinu zahteva i prateće dokumentacije svakog radnog dana od 12 do 14 časova u prostorijama Opštinske uprave Priboj, soba broj 44, ulica 12. Januara broj 108.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.