Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 12.07.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Na zahtev nosioca projekta Refisa Balkan doo Priboj, Slobodna zona, Rača, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja Projekta Rekonstrukcije postojeće kotlarnice u gasnu kotlarnicu na TNG postavljanjem dva prenosna rezervoara zapremine od po 4850l na slobodnom prostoru na kat.parceli broj 557 KO Rača.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje 04/2.1 broj 501-82/19 dana 11.07.2019. godine da je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu i kriterijuma propisanih Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 114/08).

Na osnovu karakteristika planiranog projekta nosiocu projekta određuje se izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 69/05).

Nosilac projekta je u obavezi da u zakonskom roku podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama opštinske uprave Priboj, ulica 12. Januara 108 soba 44, svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Beograd, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09).

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.