Vesti

Rani javni uvid povodom izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj

OPŠTINSKA UPRAVA PRIBOJ
u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20) oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izmene

PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADSKOG PODRUČJA OPŠTINE PRIBOJ

 

Rani javni uvid obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januar br. 108 od 23. marta do 6. aprila 2021. godine svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja dostaviti Opštinskoj upravi Priboj, odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u pisanoj formi, preko pisarnice, najkasnije do 6. aprila 2021. godine.

U toku ranog javnog uvida, nacrt izmene Plana biće izložen i na sajtu Opštine Priboj www.priboj.rs.

Tekst i grafika