Vesti

Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Priboj, putem prikupljanja ponuda

Na osnovu člana 2. Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini ("Službeni list opštine Priboj", broj 2/2017 i 6/2021) i rešenja Predsednika opštine Priboj 04/2 broj: 46-7/2021 od 04.11.2021. godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja građevinskog zemljišta, objavljuje Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Priboj, putem prikupljanja ponuda.

PREDMET OTUĐENjA:
Predmet otuđenja je nepokretnost u javnoj svojini Opštine Priboj, i to katastarska parcela 950/6, upisana u listu nepokretnosti broj 581 KO Banja kao zemljište u građevinskom području, po kulturi kao voćnjak 1. klase, površine 5269 m2, sa obimom udela 1/1.
Prema Planu generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj („Sl. list Opštine Priboj“ broj 6/2013, 2/2016, 7/2018 i 6/2021) predmetna katastarska parcela nalazi se u urbanističkoj celini TC 6a – stambeno-poslovne delatnosti. Pre pribavljanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole neophodno je izraditi urbanistički projekat.

NAČIN OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI:
Otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine sprovešće se prikupljanjem pismenih ponuda.

POČETNA CENA OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI:
Početni iznos cene za katastarsku parcelu 950/6 KO Banja po kojoj se otuđuje iz javne svojine, iznosi 4.800,00 dinara po m2, što za ukupnu površinu od 5269 m2 iznosi 25.291.200,00 dinara.

USLOVI OGLASA:
Katastarska parcela se otuđuje u viđenom stanju. Lice kome se zemljište otuđuje snosi eventualne troškove na izmeštanju, obezbeđenju i zaštiti instalacija i objekata infrastrukture (evidentiranih i neevidentiranih na Kopiji plana vodova) i izvršiće pripremanje parcele koja se otuđuje (uklanjanje drveća i drugog rastinja, smeća i šuta, nasipanje i ravnanje terena…) kao i raščišćavanje prilaznog puta u dužini oko 70 metara od drveća i drugog rastinja, nasutog građevinskog otpada i zemlje, o svom trošku. Lice kome se građevinsko zemljište otuđuje snosi toškove promene namene poljoprivredneog zemljišta i troškove izrade i potvrđivanja urbanističkog projekta.
Lice kome se zemljište otuđuje snosi troškove poreza na prenos apsolutnih prava i overe ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.
Osnovni kriterijum i izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena u postupku prikupljanja ponuda. Cena za otuđenje zemljišta u ponudi mora biti precizno određena i ne može biti niža od početne cene u oglasu. (Ponude koje sadrže „nudim 10,00 dinara po m2 više od drugih ponuđača" i sl. izraze smatraće se neispravnim i biće odbačene).
Lice kome se zemljište otuđuje dužno je da u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta, zaključi sa Opštinom Priboj ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta.
Iznos cene za otuđenje zemljišta građevinskog zemljišta iz javne svojine plaća se odjednom u celosti, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju.
Ukoliko lice kome se zemljište otuđuje ne plati cenu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta, gubi pravo na povraćaj depozita.
Ukoliko lice kome se zemljište otuđuje ne plati cenu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta, odustane od otuđenja posle izvršenog plaćanja cene, a pre zaključenja ugovora o otuđenju ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju, pokrenuće se postupak poništaja rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta.
Učesnici u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom koji nisu uspeli u postupku, imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 5 dana.
Učesniku kome se otuđi zemljište iz javne svojine, garantni iznos se zaračunava u iznos cene za otuđenje zemljišta.
Prijave za prikupljanje ponuda javnim oglasom za navedenu nepokretnost primaće se najkasnije do 20.12.2021. godine do 12,00 časova, u prostorijama Opštinske uprave Priboj, ulica 12. januara broj 108, Priboj.
Prijava preduzetnika i pravnog lica sadrži: naziv odnosno poslovno ime, poreski identifikacioni broj, matični broj, sediše, broj telefona, potpis ovlašćenog lica.
Prijava fizičkog lica sadrži: ime i prezime, jedinstveni matični broj, građana, broj lične karte, adresu stanovanja i broj telefona.
Uz prijavu se dostavlja i: dokaz o plaćenom garantnom iznosu, u visini od 20% od početne cene; uredno ovlašćenje za zastupanje; fotokopija lične karte za fizička lica i rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar.
Nepotpune i neblagovremene prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve isprave i podatke koji su predviđeni ovim oglasom ili su podaci dati suprotno objavljenim uslovima, neće biti uzete u razmatranje.
Otvaranju ponuda dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje poseduje uredno ovlašćenje za zastupanje (specijalna i overena punomoć).
Garantni iznos se uplaćuje na tekući račun Budžeta opštine Priboj broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 43-083, sa naznakom „ZA OGLAS".
Prijave na oglas sa ponudom cene podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Kurir". Prijava mora da sadrži izjavu o prihvatanju ostalih uslova iz oglasa i kopiju isprave o uplati depozita. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Priboj, ul. 12. januara 108, 31330 Priboj, sa naznakom: „Ne otvarati - Prijava na oglas za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine". Prijave se mogu dostaviti poštom ili preko pisarnice svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova i poslednjeg dana isticanja roka za predaju prijava u vremenu od 07.00 do 12.00 časova, bez obzira na način dostavljanja.
Otvaranje ponuda izvršiće Komisija za sprovođenje postupka otuđenja građevinskog zemljišta u prisustvu zainteresovanih lica dana 20.12.2021. godine u zgradi Opštinske uprave Priboj, u sali za venčanja u 12,15 časova.
Bliža obaveštenja o detaljima mogu se dobiti svakog radnog dana 9,00 – 14,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Priboj ili na telefon broj 033/2452-341, lokal 119.