Јавни конкурс за посебне програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета општине за 2021. годину

Због епидемиолошке ситуације проузроковане вирусом COVID 19 и немогућности да у складу са Законом о спорту спроведемо јавни позив до 31.05.2020. године, Спортски савез Прибој обавештава све организације из области спорта са територије општине Прибој, као и остале субјекте који према Закону о спорту („Сл.гласник РС „бр.10/2016) и према Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у Општини Прибој из области спорта имају право да: најкасније до 30. децембра 2020. године доставе предлоге годишњих програма за 2021. годину Спортском савезу Прибој.
Предлоге годишњих програма за 2021. годину доставити на писарницу Општине Прибој или поштом на адресу Спортски савез Прибој, Вука Караџића 1, 31330 Прибој.

Посебни програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени чланом 2. и чланом 4. Став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 2/2017):

• Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општина Прибој и спортских објеката у својини општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у спорту

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА – ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:
Предлоге посебних програма могу поднети: 1) Спортски савез општине Прибој, у своје име и у име својих чланова; 2) струковна удружења; 3) спортске организације и 4) установе за спорт и физичку културу

Уколико организација у области спорта члан Спортског савеза Прибој не испуњава услове из члана 118. став 7. и члана 133. став 5. Закона о спорту, предлог посебног програма може поднети Спортски савез као свој програм, осим програма учешћа у спорту
Предлог програма могу поднети спортске организације које испуњавају следеће услове:
1. да су уписане у одговарајући регистар у складу сазаконом;
2. да имају седиште на територији општине Прибој;
3. да су директно одговорни за реализацију програма;
4. да су претходно обављали делатност у области спорта најмање годину дана;
5. да су са успехом реализовали претходно одобрене програме;
6. да испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом оспорту;
7. да располажу капацитетима за реализацијупрограма;

Текст Јавног конкурса за посебне програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета општине за 2021. годину можете преузети овде.
Правилник о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта можете преузети овде.
Образац П1 можете преузети овде.