Јавна набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Прибој

Јавна набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Прибој, редни број ЈН 2/2017.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

1. Подаци о наручиоцу: Општинска управа општине Прибој
Адреса: "12. јануар" бр. 108
Интернет страница: www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
Матични број: 07158289
Шифра делатности: 75110

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачима.

3. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 02/17 : добра- набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Прибој.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервнисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба): Лице за контакт: Службеник за јавне набавке Гордана Чавић, тел: 033 2452-341-локал 138: , е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..