Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica

Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica, redni broj JNVV br. 5/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj .
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs

2.

Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka sprovodi se otvorenom postupku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/ 12, 14/15 i 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
Cilj postupka: Postupak javne nabavke sprovodi se radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Kontakt (lice ili služba): Ekrem Hodžić, dipl.inž.arh. tel: 069 846 0916; Gordana Čavić, dipl.pravnik-službenik za javne nabavke tel: 033 2452-341;e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Radno vreme: /ponedeljak-petak/ od 7,00 do 15,00 časova.
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke: Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica – Nemanjine, Limske, Vuka Karadžića, Save Kovačevića, Dragoljuba Savića, Moše Pijade, Meše Selimovića, Veljka Vlahovića, Radmila Lavrenčića, Prvomajske, Ive L.Ribara i 12. januara (m2= 11.200 ).
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45233141 Radovi na putevima
Partije:Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.


VRSTA , TEHNIČKE KARAKTERSTIKE (SPECIFIKACIJE) , KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.
1.Vrsta, količina i opis radova:
Vrsta, količina i opis radova dati su u obrascu „PREDMER RADOVA“ koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.
Prilikom izvođenja radova, izvođač je dužan da se pridržava važećih tehničkih propisa i standarda.Izvođenje radova vršiće se u skladu sa ugovorom o izvođenju radova i konkursnom dokumentacijom JNVV br. 5/18
2.Rok izvođenja radova: -najviše 25 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.
3.Mesto izvođenja radova: Gradske ulice -Nemanjina, Limska , Vuka Karadžića, Save Kovačevića, Dragoljuba Savića, Moše Pijade, Meše Selimovića, Veljka Vlahovića, Radmila Lavrenčića, Prvomajske, Ive L.Ribara i 12. januara.
4.Način sprovođenja kontrole: Ponuđač je dužan da omogući vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i da postupi po svim primedbama naručioca i stručnog nadzora određenog od strane naručioca, a koje se odnose na količinu i kvalitet izvedenih radova, ugrađenog materijala, uređaja i opreme.
3. Garantni rok: Garantni rok za izvedene radove koji su predmet javne nabavke ne može biti kraći od 24 meseca od dana primopredaje radova.