Nabavka i isporuka sadnog materijala oblikovana u dve partije

Nabavka i isporuka sadnog materijala oblikovana u dve partije, redni broj JNMV br. 7/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora za Partiju 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj .
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: dobra - Nabavka i isporuka sadnog materijala oblikovana po partijama: partija 1: Nabavka listopadnog, zimzelenog i četinarskog dendromaterijala i partija 2: Nabavka sadnica sezonskog cveća, u skladu sa Specifikacijom sadnog materijala (obrazac VIII i obrazac IX), koja je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5. Kontakt: Milka Kašerić, dipl.ing. pejž.arh, fah: 033-2452-005, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i isporuka sadnog materijala, oblikovana u dve partije:
partija 1: Nabavka listopadnog, zimzelenog i četinarskog dendromaterijala i
partija 2: Nabavka sadnica sezonskog cveća Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 03120000 - Hortikulturni proizvodi i proizvodi iz rasadnika