Izgradnja rasvete na dečijem igralištu na KP br. 1851/10

Izgradnja rasvete na dečijem igralištu na KP br. 1851/10, redni broj JNMV br. 11/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: radovi - Izgradnja rasvete na dečijem igralištu na KP br. 1851/10, u skladu sa Predmerom radova koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Irfan Ibragić i Esada Pekušić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
• Nabavka radova - Izgradnja rasvete na dečijem igralištu na KP br. 1851/10
• 45316100 - Instalacija spoljne rasvete
• 34928500 - Oprema za uličnu rasvetu