Izrada tehničke dokumentacije (Idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu) i Studije uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije i dogradnje Postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) Mihajlovac

Izrada tehničke dokumentacije (Idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu) i Studije uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije i dogradnje Postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) Mihajlovac, redni broj JNMV br. 8/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenama možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju možete preuzetii ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzetii ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzetii ovde.

I. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: ul.12. januar br.108
Matični broj: 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, kao i propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, odnosno izvođenje građevinskih radova.

3. Vrsta predmeta javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 9/18 su radovi.

4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Rezervisana javna nabavka
Naručilac ne sprovodi rezervisanu javnu nabavku u smislu odredbi člana 8. Zakona o javnim nabavkama.

6. Elektronska licitacija
Naručilac ne sprovodi elektronsku licitaciju u smislu člana 42. Zakona.

7. Lice za kontakt ili služba
Lice (ili služba) za kontakt:Vladimir Šušnjević,
e-mail adresa (ili broj faksa): Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

8. Rok u kome će naručilac doneti odluku o dodeli ugovora
Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana, s tim što taj rok ne može biti duži od 25 (dvadeset pet) dana od dana otvaranja ponuda.

 

II. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke
Opis predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke broj: 9/18 je izvođenje radova na rekonstrukciji ul. III sandžačke brigade u Priboju
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
45233141 - radovi na održavanju puteva
45233142- radovi na popravljanju puteva

2. Partije
Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije