Građevinski radovi na čišćenju i sanaciji vodotokova II reda na teritoriji opštine Priboj

Građevinski radovi na čišćenju i sanaciji vodotokova II reda na teritoriji opštine Priboj, redni broj JNVV br. 11/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca:Opština Priboj.
Adresa naručioca:12. januar br. 108, 31 330 Priboj.
Matični broj :07158289.
PIB:101207254
Šifra delatnosti:8411
Internet stranica naručioca:www.priboj.rs.
Vrsta naručioca:organ jedinice lokalne samouprave.

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa odredbamaZakona o javnim nabavkama(u daljem tekstu: Zakon), i podzakonskim aktima kojima se uređuju javnenabavke, kao i propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, odnosno izvođenje građevinskih radova.

3. Vrsta predmeta javne nabavke
Predmet javne nabavke br.11/18 su radovi.

4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Rezervisana javna nabavka
Naručilac ne sprovodi rezervisanu javnu nabavku u smislu odredbi člana 8. Zakona ojavnim nabavkama.

6. Elektronska licitacija: Naručilac ne sprovodi elektronsku licitaciju u smislu člana 42. Zakona.

7. Lice za kontakt ili služba
Lice (ili služba) za kontakt: Vladimir Šušnjević,
e-mail adresa (ili broj faksa): Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

8. Rok u kome će naručilac doneti odluku o dodeli ugovora
Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od10dana, s tim što taj rok ne može biti duži od 25 (dvadeset pet) dana od dana otvaranja ponuda.

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke
Opis predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke broj: 11/18
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45246400 – Radovi na zaštiti od poplava

2. Partije
Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije.

III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA IOPIS RADOVA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA,OBILAZAK LOKACIJE ZA IZVOĐENjE RADOVA I UVID U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

1. Vrstaradova
Radovi na čišćenju i sanaciji vodotokova II reda na teritoriji opšštine Priboju skladu sa tehničkom dokumentacijom, specifikacijama i tehničkim uslovima koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije.

2. Tehničke karakteristike, kvalitet, količina, opis radova
Tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis radova dati su poglavlju XI. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI koje sadrži specifikaciju radova, jedinicu mere, ugradnju materijala i sl. kao i količinu radova koju je potrebno izvršiti.

3. Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta
Za ukupan ugrađeni materijal Izvođač radova mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom dokumentacijom.
Dostavljeni izveštaji o kvalitetu ugrađenog materijala moraju biti izdati od akreditovane laboratorije za taj tip materijala.
Ukoliko Naručilac utvrdi da upotrebljeni materijal ne odgovara standardima i tehničkim propisima, on ga može odbiti i zabraniti njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.
Izvođač radova je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu.
U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost objekta, Naručilac ima pravo da traži od Izvođača radova da poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač radova u određenom roku to ne učini, Naručilac ima pravo da angažuje drugo lice na teret Izvođača radova.
Stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova se vrši uskladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.
Izvođač radova se ne oslobađa odgovornosti ako je šteta nastala zbog toga što je pri izvođenju određenih radova postupao po zahtevima Naručioca.
Kontrola i obezbeđivanje garancije kvaliteta sprovode se preko stručnog nadzora koji, u skladu sa zakonom, određujeNaručilac, koji proverava i utvrđuje dalisu radovi izvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom i predviđenomspecifikacijom radova u pogledu vrste, količine, kvaliteta i roka za izvođenjeradova, o čemu redovno izveštava Naručioca, u skladu sa ugovorom o vršenju stručnog nadzora i prema zakonskim propisima.
Nakon okončanja svih predviđenih radova, izvođač radova je u obavezi da obavesti predstavnika naručioca i stručni nadzor, kako bi se potpisao Zapisnik o primopredaji radova.
Bitni zahtevi koji nisu uključeni u važeće tehničke norme i standarde, a koji se odnose na zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost, bezbednost i druge okolnosti od opšteg interesa, moraju da se poštuju prilikom izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova, u skladu sa propisima kojima se uređuju navedene oblasti.
Kontrola izvođenja radova vršiće se i od strane lica odgovornog kod Naručioca za praćenje i kontrolisanje izvršenja ugovora koji bude zaključen po sprovedenom postupku predmetne javne nabavke.Lice odgovorno za praćenje i kontrolisanje izvršenja ugovornih obaveza jeVladimir Šušnjević, telefon: 064/84-60-943.

4. Rok za izvođenje radova
Rok za izvođenje građevinskih radova koji su predmet javne nabavke ne može biti duži od 150(stopedeset) kalendarskih danaod uvođenja u posao ponuđača- izvođača radova. Nadzor je dužan da Izvođača uvede u posao 10 dana od potpisivanja Ugovora ukoliko drugačije nije dogovoreno.
Naručilac se obavezuje da Izvođaču preda tehničku dokumentaciju, kao i da mu obezbedi nesmetan prilaz gradilištu u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora, ukoliko drugačije nije dogovoreno.
Radovi naobjektu izvode sebez faza izvođenja

5. Mesto izvođenja radova (Teritorija opštine Priboj.)

6. Obilazak lokacije za izvođenje radova i uvid u projektnu dokumentaciju
Radi obezbeđivanja uslova za pripremu prihvatljivih ponuda, Naručilac će omogućiti obilazak lokacije za izvođenje radova i uvid u projektnu dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku, ali samo uz prethodnu prijavu, koja se podnosi dan pre nameravanog obilaska lokacije, na memorandumu zainteresovanog lica i koja sadrži podatke o licima ovlašćenim za obilazak lokacije.
Zainteresovana lica dostavljaju prijave na e-mail adresu NaručiocaOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., koje moraju biti primljene od Naručioca najkasnije dva dana pre isteka roka za prijem ponuda. Obilazak lokacije nije moguć na dan isteka roka za prijem ponuda.
Lice za kontakt: Vladimir Šušnjević telefon064/84-60-943.
Sva zainteresovana lica koja nameravaju da podnesu ponudu moraju da izvrše obilazak lokacije za izvođenje radova i uvid u projektnu dokumentaciju, što će se evidentirati od strane Naručioca.
O izvršenom obilasku lokacije za izvođenje radova i o izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju, ponuđač daje izjavu na Obrascu izjave o obilasku lokacije za izvođenje radova i izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju (Poglavlje XVII. Konkursne dokumentacije).