slideshow04

Obaveštenje o donetom Rešenju kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 06.06.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Na zahtev nosioca projekta Opštine Priboj Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, donelo je rešenje 04/2.1 broj 501-25/19 kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za prečišćavanje vode za piće „Mihajlovac“ na kat. parcelama broj 3908/1, 3908/3 i 3101 KO Banja , opština Priboj.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu planiranog projekta rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za prečišćavanje vode za piće „Mihajlovac“ na kat. parcelama broj 3908/1, 3908/3 i 3101 KO Banja, opština Priboj. Studija je izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da planirani predmetni projekat, u svemu uskladi sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u studiji, koje se odnose na: Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.

Predstavnici zainteresovanih organa, organizacija i javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 25. i 29. stav 1.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.