slideshow04

Vesti

Odluka o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2023. godinu

Na osnovu člana 9. stav 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), člana 18. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja na teritoriji opštine Priboj ("Službeni list opštine Priboj", broj 1/21)  i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/2014-dr.zakon, 101/2016- dr. zakon i 47/2018), predsednik donosi REŠENjE o izboru programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2023. godini

Za realizaciju programa od javnog interesa u 2023.godini, finansijska sredstva dodeljuju se sledećim udruženjima:
1. Društvo za cerebralnu i dečju paralizu Priboj - Dostojan život - 1.400.000,00 - 135 bodova
2. Udruženje za pomoć MNRO Priboj - Osposobljavanje dece ometene u razvoju za normalan rad i razvoj u sredini u kojoj žive - 1.000.000,00 - 133 bodova
3. Centar za humanitarni rad „Hajrat“- kancelarija u Priboju - Obezbeđivanje sredstava za rad Vakufske kuhinje Priboj - 300.000,00 - 115 bodova
4. Humanitarna organizacija „Stara Raška“- ispostava u Priboju - Humanitarna i društveno-socijalna pomoć Priboju - 300.000,00 - 105 bodova
5. Podržimo, održivo selo - Podržimo Priboj – održimo selo - 300.000,00 - 105 bodova
6. Udruženje pčelara Priboj - Podrška razvoju pčelarstva u Priboju – nabavka matica - 200.000,00 - 100 bodova
7. Sačuvajmo selo - Zadovoljne žene garantuju održivost sela i njenih stanovnika - 200.000,00 - 100 bodova
8. Mladi Bošnjaci Priboja - Igrajmo zajedno - 200.000,00 - 100 bodova
9. Udruženje građana „Stari Priboj“ - Staropribojci za Pribojce - 200.000,00 - 98 bodova
10. Udruženje žena „Priboj“ - Žene na radu tradicija u srcu - 100.000,00 - 95 bodova
11. Udruženje građana „Rejan“ - Izdavanje publikacije o Hasan – aginoj džamiji - 100.000,00 - 95 bodova
12. Društvo guslara Priboj - Tradicionalno pevanje uz gusle - 100.000,00 - 95 bodova
13. UG Jastreb - Svi na Lim – Svi za Lim - 100.000,00 - 95 bodova
14. Grin 3 - Eko čas za sve nas - 100.000,00 - 90 bodova
15. Ekološko udruženje „Ožalj“ - Škola prirode „Čardak ni na nebu ni na zemlji“ - 100.000,00 - 89 bodova
16. Ženski glas Priboja - Žene u zajednici - 100.000,00 - 85 bodova
17. Savez slepih - Rukama do svetlosti - 100.000,00 - 85 bodova
18. Hrast Priboj - Unapređenje vidljivosti problema osoba sa invaliditetom u opštini Priboj – Produkcija predstave „Prvo pa muško“ - 100.000,00 - 79 bodova

Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 16/18 ) – u daljem tekstu: Uredba i Odlukom o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja na teritoriji opštine Priboj (''Službeni list opštine Priboj“, broj 1/21) – u daljem tekstu : Odluka, propisani su , između ostalog, kriterijumi, uslovi i postupak dodele sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja, a koja su od javnog interesa. Na osnovu javnog konkursa koji raspisuje nadležni organ. članom 18. Odluke propisano je da o izboru programa odlučuje predsednik opštine na predlog komisije.

Navedenom Uredbom je propisano, između ostalog, da Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje konkursna komisija koju obrazuje rukovodilac nadležnog organa ( član 9. stav 1 ); da učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja ( član 9. stav 4 ); da odluku o izboru programa kojima se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa nadležni organ donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora ( član 9. stav 6 ).

Na osnovu ovlašćenja iz Uredbe i Odluke, raspisan je Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj sa teritorije opštine Priboj u 2023. godini, 03 broj: 111-8 od 12.04.2023. godine.

Konkurs je objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Priboj.

Predsednik opštine obrazovao je Konkursnu komisiju, rešenjem 03 broj: 111-8-2 od 12.04.2023. godine.

Konkursna komisija razmotrila je prijavljene programe prema kriterijumima i merilima koje utvrđuju navedene Uredba i Odluka, odnosno Javni konkurs, i vodeći računa da predloženi programi doprinose uspešnom ostvarivanju i sprovođenju strateških planova i ciljeva Opštine Priboj, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa dana 16.06.2023.godine, na koju nije bilo podnešenih prigovora.

Od ukupno prijavljenih 19 programa, za dodelu sredstava izabrano je 18.
Programi sledećih udruženja nisu izabrani za dodelu sredstava:
1. ZZ „Polimlje produkt“

Rešenje o izboru programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2023. godini možete preuzeti ovde.
Ceo tekst konkursa možete preuzeti ovde.