slideshow04

Konkurs za dodelu stipendija talentovanim studentima opštine Priboj za školsku 2016/17. godinu

Opštinska uprava Priboj raspisuje Konkurs za dodelu stipendija talentovanim studentima opštine Priboj za školsku 2016/17. godinu. Pravo na stipendiju za talentovane studente, u skladu sa Zakonom i Odlukom o stipendiranju talentovanih studenata, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, koji su upisani prvi put  u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i koji imaju državljanstvo Republike Srbije.

Posebni uslovi koje student koji konkuriše mora ispunjavati su:

1. je student najmanje III (treće) godine osnovnih akademskih studija, odnosno koji je ostvario 120 ESP bodova (na osnovnim akademskim studijama), ili  je student master akademskih studija;
2. je tokom studiranja ostvario prosečnu ocenu najmanje 9,00;
3. je u kontinuitetu upisivao godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije;
4. ima prebivalište na teritoriji opštine Priboj najmanje 5 (pet) godina
5. istovremeno nije ostvario pravo na kredit ili stipendiju iz budžeta Republike Srbije.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda

Redosled kandidata za talentovane studente utvrđuje se na osnovu:
– godine studija
– ostvarenog uspeha tokom prethodnih studija

Broj bodova koji kandidat ostvaruje na osnovu upisa u odgovarajuću godinu studija je:
– za upisanu III godinu osnovnih akademskih studija, posle ostvarenih 120 ESP bodova, 2 (dva) boda
– za upisanu IV godinu osnovnih akademskih studija , posle ostvarenih 180 ESP bodova, 3 (tri) boda
– za upisanu V godinu osnovnih akademskih studija, posle ostvarenih 240 ESP bodova, 4 (četiri) boda
– za upisanu VI godinu osnovnih akademskih studija, posle ostvarenih 300 ESP bodova, 5 (pet) bodova
– za upisanu I godinu master akademskih studija, posle ostvarenih 180 ESP bodova, 3 (tri) boda
– za upisanu I godinu master akademskih studija, posle ostvarenih 240 ESP bodova, 4 (četiri) boda
– za upisanu II godinu master akademskih studija posle ostvarenih 240 ESP bodova, 4 (četiri) boda

Uspeh ostvaren u toku prethodnih studija iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja (od 9,00 do 10 bodova), zaokružen na dve decimale.
Kandidati se rangiraju prema broju bodova ostvarenim po osnovu uspeha ostvarenog tokom prethodnih studija i broja bodova koji su ostvarili upisom u odgovarajuću godinu studija.
U slučaju da jedan ili više kandidata ostvare isti broj bodova, a da su ispod propisanog broja za stipendiranje, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova po osnovu godina studija.


Prijava

Zainteresovani studenti, mogu podneti prijavu u slobodnoj formi. Prijava treba da sadrži:
– kratku biografiju sa ličnim podacima
– dokaze o ispunjenosti uslova

Kao dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti podnete isprave izdate od strane nadležnih organa i ustanova:
– uverenje o prebivalištu
– uverenje fakulteta o upisanoj godini studija i statusu studenta na budžetu
– uverenje fakulteta o svim položenim ispitima i ostvarenoj prosečnoj oceni tokom studiranja, s tim da činjenica da su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija mora biti iskazana kao ostvarenih 60 ESP bodova.

Prijava se može podneti poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Priboj , u roku od 10 (deset ) dana od dana objavljivanja konkursa .

Postupak izbora
Nakon isteka roka za podnošenje zahteva Opštinska uprava će, u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva, sačiniti Predlog preliminarne rang liste o dodeli stipendija za talentovane studente i istu dostaviti Opštinskom veću na potvrdu.
Opštinsko veće opštine Priboj će u roku od 7(sedam) dana istu potvrditi i objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Priboj.
Svaki kandidat ima pravo prigovora na Preliminarnu rang listu u roku od 8(osam) dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste na zvaničnoj internet stranici opštine Priboj.
Kandidat prigovor podnosi Opštinskom veću.
Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.
Opštinsko veće će razmotriti prispele prigovore najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, utvrdiće Konačnu rang listu i istu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Priboj.

Isplata stipendija
Opština Priboj, za školsku 2016/17 godinu, dodeljuje do 10 (deset) stipendija za talentovane studente. Stipendija za talentovane studente dodeljuje se bez obaveze vraćanja, isplaćuje se u 10 jednakih mesečnih rata, u mesečnom iznosu od 12.000,00 RSD.

Na osnovu Konačne rang liste o dodeli stipendija student zaključuje Ugovor o stipendiji sa Predsednikom opštine , kojim se bliže određuju prava i obaveze u vezi korišćenja stipendije

Konkurs objaviti na zvaničnom sajtu opštine Priboj (www.priboj.rs), u lokalnim sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj tabli zgrade Skupštine opštine Priboj.

Više o uslovima konkurisanja i o samom postupku izbora pročitajte ovde.