slideshow04

Konkurs za dodelu stipendija talentovanim studentima opštine Priboj za školsku 2017/18. godinu

Opštinska uprava Priboj raspisuje Konkurs za dodelu stipendija talentovanim studentima opštine Priboj za školsku 2017/2018.godinu. Pravo na stipendiju za talentovane studente, u skladu sa Zakonom i Odlukom o stipendiranju talentovanih studenata, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i koji imaju državljanstvo Republike Srbije.

Pravo na stipendiju za talentovane studente ima student koji:
1. je student najmanje III (treće) godine osnovnih akademskih studija, odnosno koji je ostvario 120 ESP bodova (na osnovnim akademskim studijama), ili je student master akademskih studija;
2. je tokom studiranja ostvario prosečnu ocenu najmanje 9,00;
3. je u kontinuitetu upisivao godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije;
4. ima prebivalište na teritoriji opštine Priboj najmanje 5 (pet) godina
5. istovremeno nije ostvario pravo na kredit ili stipendiju iz budžeta Republike Srbije

Zainteresovani studenti mogu podneti prijavu u slobodnoj formi. Prijava treba da sadrži:
• kratku biografiju sa ličnim podacima
• dokaze o ispunjenosti uslova
Kao dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti podnete isprave izdate od strane nadležnih organa i ustanova:
• uverenje o prebivalištu ili svojeručno potpisana izjava o saglasnosti kako bi organ mogao izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o kojima se vodi službena evidencija
• uverenje fakulteta o upisanoj godini studija i statusu studenta na budžetu
• uverenje fakulteta o svim položenim ispitima i ostvarenoj prosečnoj oceni tokom studiranja, s tim da činjenica da su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija mora biti iskazana kao ostvarenih 60 ESP bodova.

Prijava se može podneti poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Priboj, u roku od 10 (deset ) dana od dana objavljivanja konkursa zvaničnom sajtu opštine Priboj (www.priboj.rs).

Više o uslovima konkurisanja i o samom postupku izbora pročitajte ovde.
Obrazac 1 - Izjavu - možete preuzeti ovde.