slideshow04

JAVNI KONKURS - dopunski Konkurs, do utroška sredstava- ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ ZA 2017. GODINU SA TERITORIJE OPŠTINE PRIBOJ

Komisija za sprovođenje javnog konkursa raspisuje JAVNI KONKURS -dopunski Konkurs, do utroška sredstava- ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ ZA 2019. GODINU SA TERITORIJE OPŠTINE PRIBOJ

Sredstva namenjena udruženjima građana i nevladinim organizacijama dodeljuju se za realizaciju projekata iz sledećih oblasti: boračko-invalidske zaštite, podrška osetljivim i ugroženim grupama(kao što su osobe sa invaliditetom, romi..) društvene brige o deci, zaštite izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoć starima, zdravstvene zaštite,humanitarni i ostali programi u kojima udruženja isključivo i neposredno slede javne interese.

Pravo učešća imaju nevladine, neprofitne i nepolitičke organizacije i udruženja građana koja su registrovana na teritoriji opštine Priboj.

Vrednost opredeljenih sredstva u Budžetu Opštine je 600.000,00 dinara.

Učesnik konkursa je dužan da uz prijavu dostavi:
- prijavni obrazac,
- popunjen obrazac opisa projekta,
- overenu fotokopiju rešenja o upisu Udruženja u registar.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom: „Prijava za Konkurs za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj“.

Prijave se dostavljaju preko pisarnice Opštinske uprave Priboj ili poštom na adresu: Opština Priboj, Komisiji za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja građana koja se finasiraju iz budžeta opštine Priboj 31330 Priboj, ulica 12. januara broj 108.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 20.12.2019. godine.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

Kriterijumi za ocenjivanje su da organizacije:

- raspolažu odgovarajućim kapacitetima;
- svoje programe rade i usmeravaju ka većem broju korisnika;
- mogu da obezbede rezultate u odnosu na predložene troškove;
- imaju uspešnost u realizaciji programa;
- svoje programe usmeravaju na dokumentima usvojenim na lokalnom nivou;
- rade na postizanju društvene solidarnosti, samopomoći, pomoć licima u specifičnim životnim situacijama.

Nevladine organizacije i udruženja čiji projekti budu izabrani na Konkursu i kojima se odobre sredstva iz budžeta opštine Priboj, dužne su dostaviti overenu fotokopiju osnivačkog akta i statuta i overenu fotokopiju finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim državnim organima za 2017. i 2018. godinu, a udruženja i nevladine organizacije koje su dobijale sredstva u 2018. godini od Opštine Priboj, potrebno je da dostave narativni i finasijski Izveštaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu sa kopijom računa i izvoda o izvršenim plaćanjima.

Komisija će na osnovu utvrđenih kriterijuma dati predlog za dodelu sredstava.

Na osnovu predloga Komisije odluku donosi predsednik opštine.

Nakon donošenja odluke o izboru programa ugovor o finasiranju programa zaključiće se u roku od 5 dana.

Javni konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Priboj, lokalnih sredstava javnog informisanja i oglasnoj tabli Opštine Priboj.

Javni konkurs možete preuzeti ovde.