slideshow04

Obrazovanje

Krajem XIX veka društveno-ekonomske i kulturne promene u Turskoj i Austro-Ugarskoj, kao i jačanje Kraljevine Srbije, uticale su i na kulturno-prosvetne prilike u Pribojskom kraju. Pored verskih ustanova nosioci tih promena bile su i osnovne škole. Prve četvororazredne škole otvorene su u Banji 1853. Pribojskim Golešima 1869. i Priboju 1888 godine. Početkom XX veka otvorene su škole u Krnjači 1903, Ritošićima 1907 i Bučju1909 godine. Rad osnovnih škola za vreme Prvog svetskog rata bio je prekinut. Posle rata u pribojskom srezu počele su sa radom četvororazredne škole u Vrbovu, Tocima, Bučju, Krnjači, Ritošićima, Zabrnjici, Zabrđu, Priboju, Banji i Kratovu.Sve do kraja Drugog svetskog rata u Priboju nije postojala nikakva druga škola osim četvororazredne osnovne škole. Prema popisu iz 1948 godine Priboj je imao 17.989 stanovnika a radilo je 11 četvororazrednih škola. U Priboju je 1954. godine bilo 17 četvororazrednih i tri osmogodišnje škole sa ukupno 2340 učenika. Broj učenika je stalno rastao tako da je u jesen 1964. godine na području opštine Priboj u osnovne škole bilo upisano 5.513 učenika. Zbog migracionih kretanja broj učenika u osnovnim školama se smanjuje .Od 1984. do 2006. godine zatvreno je 17 škola, 15 četvorogodišnjih i dve osmogodišnje škole(Strmac i Bučje). U Priboju je 6 matičnih osnovnih škola, sa dve osmorazredne i 6 četvororazrednih izdvojenih odeljenja.

Mrežu srednjih škola na području opštine Priboj čine Gimnazija i Mašinsko-elektrotehnička škola.
U Gimnaziji se obrazuju učenici za dva smera: društveno-jezički i prirodno- matematički. U Mašinsko-elektrotehničkoj školi se obrazuju učenici u tri područja rada u okviru kojih je 13 obrazovnih profila.

Osnovne škole

Vuk Karadžić 452 087
Desanka Maksimović 445- 553
Branko Radičević 445- 437
Blagoje Polić 445- 437
Nikola Tesla 445- 437
9. maj 445- 437

Srednje škole
Mašinsko elektrotehnička škola 451-170
Gimnazija 455-180