slideshow04

Kontrolne liste inspekcija

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Kontrola upravljanja otpadom

 1. Kontrolna lista za dokumentaciju
 2. Kontrolna lista za skladištenje otpada
 3. Kontrolna lista za tretman otpada
 4. Kontrolna lista za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadomtvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom
 5. Kontrolna lista za tretman otpadnih ulja za dobijanje proizvoda ili proizvodnju goriva u energetskim ili industrijskim postrojenjima
 6. Kontrolna lista za otpadna ulja
 7. Kontrolna lista za otpadnu gumu
 8. Kontrolna lista za otpadna vozila
 9. Kontrolna lista za operatera postrojenja za upravljanje otpadom

Zaštita od nejonizujućih zračenja

 1. Korišćenje izvora nejonizujućih zračenja
 2. Korišćenje izvora nejonizujućih zračenja - niskofrekventno područje
 3. Korišćenje izvora nejonizujućih zračenja - visokofrekventno područje
 4. Ovlašćenje - ispitivanje
 5. Ovlašćenje - sistematsko ispitivanje
 6. Uslovi za laboratorije

Zaštita životne sredine u industrijskim objektima

 1. Zaštita od buke u životnoj sredini
 2. Dostava podataka prema Zakonu o zaštiti životne sredine
 3. Studija o proceni uticaja
 4. Zaštita vazduha
 5. Zaštita vazduha kod benzinskih stanica
 6. Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje bez kontinualnog merenja
 7. Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada
 8. Dostava podataka

 

Komunalna inspekcija

 1. Snabdevanje vodom za piće
 2. Prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda
 3. Upravljanje komunalnim otpadom
 4. Upravljanje grobljima i pogrebne usluge
 5. Obezbeđivanje javnog osvetljenja
 6. Upravljanje pijacama
 7. Održavanje ulica i puteva
 8. Održavanje čistoće na površinama javne namene
 9. Održavanje javnih zelenih površina
 10. Bašta ugostiteljskog objekta
 11. Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca
 12. Radno vreme ugostiteljskih objekata

 

Saobraćajna inspekcija

Drumski saobraćaj

 1. Kontrolna lista iz oblasti vanlinijskog prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju
 2. Kontrolna lista iz oblasti javnog prevoza stvari u unutrašnjem drumskom saobraćaju
 3. Kontrolna lista iz oblasti autobuskih stanica
 4. Kontrolna lista iz oblasti linijskog prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju

Državni putevi

 1. Kontrola trupa puta i putnog zemljišta
 2. Kontrola kolovozne konstrukcije sa asfaltnim slojevima
 3. Kontrola kolovozne konstrukcije od nevezanih mineralnih materijala (makadamski kolovozi)
 4. Kontrola opreme puta
 5. Kontrola saobraćajne instalacije
 6. Pregled puta u zimskim uslovima održavanja
 7. Kontrola periodičnog održavanja puta
 8. Kontrola izgradnje saobraćajnih priključaka na zemljišnom (putnom) pojasu opštinskih puteva
 9. Kontrola izgradnje (polaganja) instalacija i postrojenja na zemljišnom (putnom) i u zaštitnom pojasu opštinskog puta
 10. Kontrola izgradnje građevinskih objekata na opštinskom putu i u zaštitnom pojasu opštinskog puta
 11. Kontrola postavljanja reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje (natpisi) na opštinskom putu odnosno pored tog puta
 12. Kontrola izgradnje objekata u pojasu kontrolisane izgradnje, ukrštanje opštinskog puta sa železničkom prugom i drugim putem, suseda javnog puta i ostalih štetnih radnji na opštinskom putu
 13. Kontrola izvođenje radova i vršenja drugih štetnih radnji od strane korisnika opštinskih puteva (čl.44. ZoJP)
 14. Kontrola vanredanog (vangabaritnog) prevoza
 15. Kontrola aktivnosti upravljača opštinskog puta na zaštiti puteva

 

Građevinska inspekcija

 1. Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova
 2. Za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa čl.145 Zakona o planiranju i izgradnji
 3. Za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja
 4. Za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta
 5. Za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta