slideshow04

Služba za poresku upravu

Kontakt:
Adresa: 12. januar br.108.
Telefon: 033/2452-341, lokal: 137, 155.

Osnovne funkcije Službe za poresku upravu su:

 • Utvrđivanje izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave poreskim rešenjem;
 • Poreska kontrola (kancelarijska i terenska kontrola) izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave;
 • Redovna i prinudna naplata izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Utvrđivanje izvornih prihoda poreskim rešenjem
Službe za poresku upravu je nadležna da vrši utvrđivanje poreskim rešenjem sledećih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, i to:

 1. poreza na imovinu fizičkih lica;
 2. poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište;
 3. poreza na imovinu pravnih lica;
 4. lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru;
 5. lokalnu komunalnu taksu za korišćenje prava, predmeta i usluga za koje je odlukom jedinice lokalne samouprave propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem;
 6. naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 7. druge naknade u skladu sa zakonom.

Odseci Službe za poresku upravu:

 1. Odsek za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda,
 2. Odsek za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje.

Obrasci koji se koriste u službi za poresku upravu:

 1. Obrazac poreske prijave za imovinu fizičkih lica PPI-2;
 2. Obrazac poreske prijave za imovinu pravnih lica PPI-1;
 3. Obrazac prijave za utvrđivanje lokalne komunalne takse;
 4. Zahtev za izdavanje uverenja fizičkih lica;
 5. Zahtev za izdavanje uverenja pravnih lica;
 6. Zahtev za preknjižavanje – prenos sredstava.
 7. Zahtev za odlaganje dugovanog poreza na rate
 8. Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga bez davanja sredstava obezbeđenja naplate

 

Metodologija obračuna poreza na imovinu

Porez na imovinu se izračunava tako što se uzima kvadratura stana, zona u kojoj se nalazi nepokretnost, prosečna cena prema porezu na prenos apsolutnih prava, prema poreskoj stopi koju utvrđuje izvršni organ jedinice lokalne samouprave umanjen za stopu amortizacije, na svaku godinu po 1% i čije maksimalno umanjenje 40%.

Ko ima dva ili više objekata 50% se umanjuje u objektu u kome živi, a u objektu u kome ne živi plaća 100%.

Porez se plaća kvartalno, i to za prvi kvartal do 15.02., drugi kvartal do 15.05., treći 15.08., i četvrti do 15.11.

Poreski obveznik koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog u poreskoj prijavi,odnosno rešenjem Poreske uprave kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 50.000 dinara (član 25. tačka 6).

Poreski obveznik – fizičko lice koje Poreskoj upravi ne podnese informativnu poresku prijavu ili u njoj ne navede svu svoju imovinu,kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% tržišne vrednosti neprijavljene imovine.

Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja,osim kamate,obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije,uvećanoj za deset procentnih poena,primenom prostog interesnog računa od sto.

Od 11.05.2015.godine ,referentna stopa Narodne banke Srbije je 6,5%.

Odluke lokalne poreske administracije

Izračunajte visinu poreza na imovinu

Napomena:2024. godina.

Unos podataka o nepokretnosti:
1) Površina nekretnine u m2:
2) Starost nepokretnosti (u godinama):
3) Odaberite vrstu nepokretnosti:
4) Odaberite stambenu zonu:
5) Nepokretnost se koristi za stanovanje? Da Ne
Iznos poreza:
6) Iznos poreskog zaduženja na osnovu unetih podataka: