banner-simboli i dan opstine

Služba za poresku upravu

Kontakt:
Adresa: 12. januar br.108.
Telefon: 033/2452-341, lokal: 137, 155.

Osnovne funkcije Službe za poresku upravu su:

 • Utvrđivanje izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave poreskim rešenjem;
 • Poreska kontrola (kancelarijska i terenska kontrola) izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave;
 • Redovna i prinudna naplata izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Utvrđivanje izvornih prihoda poreskim rešenjem
Službe za poresku upravu je nadležna da vrši utvrđivanje poreskim rešenjem sledećih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, i to:

 1. poreza na imovinu fizičkih lica;
 2. poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište;
 3. poreza na imovinu pravnih lica;
 4. lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru;
 5. lokalnu komunalnu taksu za korišćenje prava, predmeta i usluga za koje je odlukom jedinice lokalne samouprave propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem;
 6. naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 7. druge naknade u skladu sa zakonom.

Odseci Službe za poresku upravu:

 1. Odsek za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda,
 2. Odsek za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje.

Obrasci koji se koriste u službi za poresku upravu:

 1. Obrazac poreske prijave za imovinu fizičkih lica PPI-2;
 2. Obrazac poreske prijave za imovinu pravnih lica PPI-1;
 3. Obrazac prijave za utvrđivanje lokalne komunalne takse;
 4. Zahtev za izdavanje uverenja fizičkih lica;
 5. Zahtev za izdavanje uverenja pravnih lica;
 6. Zahtev za preknjižavanje – prenos sredstava.
 7. Zahtev za odlaganje dugovanog poreza na rate

 

Metodologija obračuna poreza na imovinu

Porez na imovinu se izračunava tako što se uzima kvadratura stana, zona u kojoj se nalazi nepokretnost, prosečna cena prema porezu na prenos apsolutnih prava, prema poreskoj stopi koju utvrđuje izvršni organ jedinice lokalne samouprave umanjen za stopu amortizacije, na svaku godinu po 1% i čije maksimalno umanjenje 40%.

Ko ima dva ili više objekata 50% se umanjuje u objektu u kome živi, a u objektu u kome ne živi plaća 100%.

Porez se plaća kvartalno, i to za prvi kvartal do 15.02., drugi kvartal do 15.05., treći 15.08., i četvrti do 15.11.

Poreski obveznik koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog u poreskoj prijavi,odnosno rešenjem Poreske uprave kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 50.000 dinara (član 25. tačka 6).

Poreski obveznik – fizičko lice koje Poreskoj upravi ne podnese informativnu poresku prijavu ili u njoj ne navede svu svoju imovinu,kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% tržišne vrednosti neprijavljene imovine.

Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja,osim kamate,obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije,uvećanoj za deset procentnih poena,primenom prostog interesnog računa od sto.

Od 11.05.2015.godine, referentna stopa Narodne banke Srbije je 6,5%.

Odluke lokalne poreske administracije

Izračunajte visinu poreza na imovinu

Napomena:Fizička lica, obveznici plaćanja poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište oslobađaju se plaćanja poreza za 2015. godinu. Shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji naknada po osnovu korišćenja građevinskog zemljišta mogla se utvrđivati do 31.12.2013. godine.

Unos podataka o nepokretnosti:
1) Površina nekretnine u m2:
2) Starost nepokretnosti (u godinama):
3) Odaberite vrstu nepokretnosti:
4) Odaberite stambenu zonu:
5) Nepokretnost se koristi za stanovanje? Da Ne
Iznos poreza:
6) Iznos poreskog zaduženja na osnovu unetih podataka: