slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 09.09.2020.godine objavljuje OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na zahtev nosioca projekta Industrijski parkovi doo Priboj, Slobodna zona, Rača bb, Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnje podstanice i priključnih cevovoda tehničkih gasova uz objekte hale Preseraj i to kiseonika 2,5 u količini od 360,042 Nm³, azota 5,0 u količini od 440,634 Nm³ i ugljen dioksida u količini od 457,636 Nm³ na kat. parceli broj 557/1 KO Rača , opština Priboj.

Usprovedenom postupku doneto je rešenje 04/2.1 bro 501-58/20 dana 08.09.2020. godine da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu uz poštovanje utvrđenih uslova zaštite životne sredine navedenih u rešenju uzimajući u obzir kriterijume propisane Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama opštinske uprave Priboj, ulica 12.Januara 108 soba 44, svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Beograd, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09).

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.