slideshow04

Konkursi, obaveštenja, pozivi

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) , Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 11.08.2017.godine objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 10.08.2017. godine objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 08.08.2017. godine objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Opširnije...

Oglas: Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju priključnog podzemnog kablovskog voda 10 kV za MHE „Bučje“

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014 i 145/2014) OGLAŠAVA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju priključnog podzemnog kablovskog voda 10 kV za MHE „Bučje“

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opštinska  uprava Priboj , odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 19 07.2017. godine objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Oglas o javnom konkursu za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim preduzećima (''Službeni glasnik RS'', broj 15/2016) i člana 1.Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj broj: 02-31 od 26.06.2017. godine, Skupština opštine Priboj objavljuje Oglas o javnom konkursu za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Priboj

Opširnije...

Javni oglas o sprovođenju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Priboj, i to KP 1828/18 KO Priboj i KP 1013/2 KO Banja, prikupljanjem ponuda javnim oglasom

Na osnovu člana 2. Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini ("Sl. list opštine Priboj", br. 2/2017) i rešenja predsednika Opštine Priboj 01 broj: 06-136/2017 od 18.05.2917. godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja građevinskog zemljišta, objavljuje JAVNI OGLAS o sprovođenju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Priboj, i to KP 1828/18 KO Priboj i KP 1013/2 KO Banja, prikupljanjem ponuda javnim oglasom

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje ponuda kreditnog zaduženja Opštine Priboj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Tekst poziva i obrazac možete preuzeti ovde.
Ostalu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam,građevinarstvo ,komunalno stambene i i,ovinsko pravne poslove dana 21.06.2017. godine, objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Opširnije...

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Zainteresovane organe,  organizacije i javnost da je ovom organu DUO FARMA DOO  Slobodna zona Rača Priboj podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za  Projekat  Proizvodnja sterilnih infuzija  500l/dan , proizvodnja preparata za kućnu i industrijsku higijenu 500l/dan  i  proizvodnja eteričnih ulja 1l /dan   na kat. parceli  broj 557  KO Rača.

Opširnije...

JAVNI KONKURS -dopunski Konkurs, do utroška sredstava- ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ ZA 2017. GODINU SA TERITORIJE OPŠTINE PRIBOJ

Komisija za sprovođenje javnog konkursa raspisuje JAVNI KONKURS -dopunski Konkurs, do utroška sredstava- ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ ZA 2017. GODINU SA TERITORIJE OPŠTINE PRIBOJ

Opširnije...

Rešenje o imenovanju člana Žalbene komisije

Rešenje o imenovanju člana Žalbene komisije možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Rešenje o popunjavanju radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj, internim konkursom

Na osnovu člana 3. Uredbe o internom konkursu ("Službeni glasnik RS", broj 17/2016), Odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Priboj za 2015. godinu ("Službeni list opštine Priboj", broj 1/2016),  Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Priboj ("Službeni list opštine Priboj", broj 1/17), načelnik Opštinske uprave donosi Rešenje o popunjavanju radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj, internim konkursom

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge - kredita

Na osnovu člana 7. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011) OPŠTINA PRIBOJ objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge - kredita.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 29.07.2016. godine objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 16.07.2016. godine objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09),Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 25.06.2016. godine objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 17.06.2016. godine objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 17.06.2016. godine objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10. stav 1. i 2. i člana 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinske komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo , komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 09.05.2016. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu:

Opširnije...