banner telefoni naslovna

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

Општинска  управа Прибој , одељење за урбанизам,грађевинарство ,комунално стамбене и и,овинско правне послове дана 21.06.2017. године, објављује обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину

На захтев носиоца пројекта ДУО ФАРМА Д.О.О. Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство ,комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта производња стерилних инфузија 500л/дан, производња препарата за кућну и индустријску хигијену 500л/дан и производња етеричних уља 1л/дан на кат.парцели број 557 КО Рача, општина Прибој.

У спроведеном поступку донето је решење 03/1 бро 501-45/15 дана 07.06.2017. године да је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији , карактеристикама и могућим утицајима на животну средину и критеријума прописаних Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 114/08).

На основу карактеристика планираног пројекта носиоцу пројекта одређује се израда студије о процени утицаја на животну средину у складу са Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 69/05).

Носилац пројекта је у обавези да у законском року поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе Прибој,улица 12.Јануара 108 соба 44 ,сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине Београд а подноси се преко првостепеног органа .

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09).

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.