slideshow04

Добијање извода из привредног регистра

За добијање извода из Регистра у Агенцији за привредне регистре потребно је поднети:

  • попуњен захтев за извод (може се преузети у Агенцији уз доказ о уплати накнаде у износу од 120,00 динара или преузети са Интернет стране АПР)
  • доказ о уплати накнаде у износу од 360,00 динара на рачун Агенције.

Захтев за извод може да поднесе било које физичко лице, а извод се одмах добија у Агенцији

Решења и закључке предузетника може преузети:

  • физичко лице које предузетник овласти и за кога је достављено пуномоћје оверено пред надлежним органом (суд или општина)
  • адвокат кога оснивач овласти (у том случају пуномоћје не мора бити оверено пред надлежним органом - суд или општина)
  • чланови породичног домаћинства (родитељи, брачни друг и деца) уз пуномоћје које мора бити снабдевено потписом предузетника и печатом радње, као и уз фотокопију личне карте из које се јасно види да предузетник и члан породичног домаћинства станују на истој адреси
  • пословођа чија су овлашћења уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Извор: Агенција за привредне регистре