slideshow04

ЈАВНИ КОНКУРС - допунски Конкурс, до утрошка средстава- ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Комисија за спровођење јавног конкурса расписује ЈАВНИ КОНКУРС -допунски Конкурс, до утрошка средстава- ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Средства намењена удружењима грађана и невладиним организацијама додељују се за реализацију пројеката из следећих области: борачко-инвалидске заштите, подршка осетљивим и угроженим групама(као што су особе са инвалидитетом, роми..) друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите,хуманитарни и остали програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Право учешћа имају невладине, непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана која су регистрована на територији општине Прибој.

Вредност опредељених средства у Буџету Општине је 600.000,00 динара.

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави:
- пријавни образац,
- попуњен образац описа пројекта,
- оверену фотокопију решења о упису Удружења у регистар.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком: „Пријава за Конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој“.

Пријаве се достављају преко писарнице Општинске управе Прибој или поштом на адресу: Општина Прибој, Комисији за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења грађана која се финасирају из буџета општине Прибој 31330 Прибој, улица 12. јануара број 108.

Рок за подношење пријава је закључно са 20.12.2019. године.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Критеријуми за оцењивање су да организације:

- располажу одговарајућим капацитетима;
- своје програме раде и усмеравају ка већем броју корисника;
- могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове;
- имају успешност у реализацији програма;
- своје програме усмеравају на документима усвојеним на локалном нивоу;
- раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћ лицима у специфичним животним ситуацијама.

Невладине организације и удружења чији пројекти буду изабрани на Конкурсу и којима се одобре средства из буџета општине Прибој, дужне су доставити оверену фотокопију оснивачког акта и статута и оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за 2017. и 2018. годину, а удружења и невладине организације које су добијале средства у 2018. години од Општине Прибој, потребно је да доставе наративни и финасијски Извештај о утрошеним средствима за претходну годину са копијом рачуна и извода о извршеним плаћањима.

Комисија ће на основу утврђених критеријума дати предлог за доделу средстава.

На основу предлога Комисије одлуку доноси председник општине.

Након доношења одлуке о избору програма уговор о финасирању програма закључиће се у року од 5 дана.

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет презентацији општине Прибој, локалних средстава јавног информисања и огласној табли Општине Прибој.

Јавни конкурс можете преузети овде.