slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1. и 2. и члана 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВA

Заинтересоване органе, организације и јавност да су овом органу Индустријски паркови доо Прибој, Рача поднели захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње подстанице и прикључних цевовода техничких гасова уз објекте хале Пресерај и то кисеоника 2,5 у количини од 360,042 Nm3, азота 5,0 у количини од 440,634 Nm3 и угљен диоксида 457,636 Nm3 планиране на кат.парцели број 557/1 КО Рача, општина Прибој.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 13.08.2020. год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 24. август 2020. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.